Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej.


jeżeli-oczy-są wi­zerun­kiem-człowieka-to cze­mu-mi­mo-pięknej-duszy-sta­ramy-sie- upiękrzyć-cze­mu-uk­ry­wamy-siebie-sta­ramy-sie
myslacawierszemjeżelioczysą wi­zerun­kiemczłowiekato cze­mumi­mopięknejduszysta­ramysieje upiękrzyćcze­muuk­ry­wamysiebiebyćkimśin­nymoczymająwielkągłębiębo każdyczłowiekjest pięknyinaczejjeżeli oczyoczy są wi­zerun­kiemsą wi­zerun­kiem człowiekato cze­mu mi­momi­mo pięknejpięknej duszyduszy sta­ramysta­ramy siesie je upiękrzyćcze­mu uk­ry­wamyuk­ry­wamy siebiesta­ramy siesie byćbyć kimśkimś in­nymoczy mająmają wielkąwielką głębiębo każdy człowiekczłowiek jest pięknyjest piękny inaczejjeżeli oczy są wi­zerun­kiemoczy są wi­zerun­kiem człowiekato cze­mu mi­mo pięknejmi­mo pięknej duszypięknej duszy sta­ramyduszy sta­ramy siesta­ramy sie je upiękrzyćcze­mu uk­ry­wamy siebiesta­ramy sie byćsie być kimśbyć kimś in­nymoczy mają wielkąmają wielką głębiębo każdy człowiek jest pięknyczłowiek jest piękny inaczej

His­to­ria jest nocną zmorą, z której sta­ramy się przebudzić. -James Joyce
his­to­ria-jest nocną-zmorą-z której sta­ramy ę-przebudzić
Uczy­my się na cudzych błędach, bo sta­ramy się nie pa­miętać własnych. -Krio
uczy­my ę-na cudzych-błędach-bo sta­ramy ę-nie pa­mięć-własnych
...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy... -Majka_Majdan
bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy