Jeżeli poz­wo­licie, żeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo, to znaj­dzie wyznawców.


jeżeli-poz­wo­licie-żeby-ja­kiś-człowiek-mówił-­­tecznie-długo-to znaj­dzie-wyznawców
robert louis stevensonjeżelipoz­wo­licieżebyja­kiśczłowiekmówiłdos­ta­teczniedługoto znaj­dziewyznawcówjeżeli poz­wo­licieżeby ja­kiśja­kiś człowiekczłowiek mówiłmówił dos­ta­teczniedos­ta­tecznie długoto znaj­dzie wyznawcówżeby ja­kiś człowiekja­kiś człowiek mówiłczłowiek mówił dos­ta­teczniemówił dos­ta­tecznie długożeby ja­kiś człowiek mówiłja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznieczłowiek mówił dos­ta­tecznie długożeby ja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznieja­kiś człowiek mówił dos­ta­tecznie długo

Jeżeli pozwolicie, żeby jakiś człowiek mówił dostatecznie długo, to znajdzie sobie wyznawców.Czy dom to coś w co po ja­kimś cza­sie za­mienia się da­ne miej­sce, czy też coś co znaj­du­jemy w końcu, gdy dos­ta­tecznie długo do niego dążymy.`Po­dob­no ko­bieta do płaczu zaw­sze znaj­dzie ja­kiś powód, gorzej z siłami.Nig­dzie człowiek nie znaj­dzie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miej­sca, bo nie ma ta­kiego miej­sca na świecie. Możesz się łudzić, że gdzieś ta­ki kąt jest, ale jeżeli tam wreszcie dot­rzesz, ktoś wśliz­nie się korzys­tając z chwi­li two­jej nieuwa­gi i wy­pisze ci na ścianie tuż pod no­sem ja­kieś plugastwo.Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół.