Jeżeli prag­niemy po­rozu­mienia z in­ny­mi, mu­simy zda­wać so­bie sprawę, że różni­my się od siebie pod względem spo­sobu pos­trze­gania świata i niech ta praw­da będzie wskazówką przy wszel­kich kon­taktach z ludźmi.


jeżeli-prag­niemy-po­rozu­mienia-z in­ny­mi-mu­simy-zda­wać-so­bie-sprawę-że róż­my ę-od siebie-pod-względem-spo­sobu
anthony robbinsjeżeliprag­niemypo­rozu­mieniaz in­ny­mimu­simyzda­waćso­biesprawęże różni­my sięod siebiepodwzględemspo­sobupos­trze­ganiaświatai niechta praw­dabędziewskazówkąprzywszel­kichkon­taktachz ludźmijeżeli prag­niemyprag­niemy po­rozu­mieniapo­rozu­mienia z in­ny­mimu­simy zda­waćzda­wać so­bieso­bie sprawęże różni­my się od siebieod siebie podpod względemwzględem spo­sobuspo­sobu pos­trze­ganiapos­trze­gania świataświata i niechi niech ta praw­data praw­da będziebędzie wskazówkąwskazówką przyprzy wszel­kichwszel­kich kon­taktachkon­taktach z ludźmijeżeli prag­niemy po­rozu­mieniaprag­niemy po­rozu­mienia z in­ny­mimu­simy zda­wać so­biezda­wać so­bie sprawęże różni­my się od siebie podod siebie pod względempod względem spo­sobuwzględem spo­sobu pos­trze­ganiaspo­sobu pos­trze­gania światapos­trze­gania świata i niechświata i niech ta praw­dai niech ta praw­da będzieta praw­da będzie wskazówkąbędzie wskazówką przywskazówką przy wszel­kichprzy wszel­kich kon­taktachwszel­kich kon­taktach z ludźmi

Tak na prawdę do­biera­my so­bie ta­kich przy­jaciół, który­mi sa­mi według siebie jes­teśmy. Mam na myśli to, że siebie uważamy za oso­by szlachet­ne i po­dob­nych so­bie chce­my mieć wokół siebie, ludzi po­dob­nie myślących i czujących, tak, aby pow­stała nić po­rozu­mienia wspólne­go, która będzie fun­da­men­tem tej przy­jaźni i uczy­ni ją prawdziwą.Człowiek jest dosłow­nie roz­darty na dwo­je: zda­je so­bie sprawę z włas­nej wyjątko­wości, ma­jes­ta­tycznie góru­je nad resztą przy­rody, a jed­nak na ko­niec wra­ca tam, pod ziemię, gdzie śle­py, niemy gni­je i zni­ka na wieki.Każdy ma w so­bie dwie oso­bowości i umiejętność diamet­ralnej zmiany pos­trze­gania świata. Gdy się kocha jest się zu­pełnie in­nym człowiekiem, a i świat wygląda zu­pełnie inaczej Nie wol­no re­zyg­no­wać z te­go cze­go prag­niemy w głębi ser­ca. Mu­simy mieć Siłę by wal­czyć i co naj­ważniej­sze Nadzieje.Trze­ba kon­cen­tro­wać się na so­bie i tej na­ju­kochańszej oso­bie, a po­tem w miarę moż­li­wości wspierać in­nych, ale spo­koj­nie, bez sza­leństw, bo wys­tar­czy cza­sem mod­litwa. inspirowane Człowiek uczy się do końca życia. Mu­si so­bie tyl­ko zda­wać sprawę z pot­rze­by nauki. I solidności.