Jeżeli przy pra­cy mniej masz Bo­ga w so­bie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.


jeżeli-przy-pra­cy-mniej-masz-bo­ga-w so­bie-ż-w kościele-to nie masz-go prawdziwie
johannes eckhart (mistrz eckhart)jeżeliprzypra­cymniejmaszbo­gaw so­bieniżw kościeleto nie maszgo prawdziwiejeżeli przyprzy pra­cypra­cy mniejmniej maszmasz bo­gabo­ga w so­biew so­bie niżniż w kościeleto nie masz go prawdziwiejeżeli przy pra­cyprzy pra­cy mniejpra­cy mniej maszmniej masz bo­gamasz bo­ga w so­biebo­ga w so­bie niżw so­bie niż w kościelejeżeli przy pra­cy mniejprzy pra­cy mniej maszpra­cy mniej masz bo­gamniej masz bo­ga w so­biemasz bo­ga w so­bie niżbo­ga w so­bie niż w kościelejeżeli przy pra­cy mniej maszprzy pra­cy mniej masz bo­gapra­cy mniej masz bo­ga w so­biemniej masz bo­ga w so­bie niżmasz bo­ga w so­bie niż w kościele

Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie. -Johannes Eckhart
jeżeli-przy-pracy-mniej-masz-boga-w-sobie-ż-w-kościele-to-nie-masz-go-prawdziwie
Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją miłość-nie pot­rze­bujesz-już-nicze­go-więcej-a żeli-jej-nie masz-to wszys­tko-co masz-jest bez-znaczenia
Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia. -James Matthew Barrie
jeżeli-masz-ją-nie-potrzebujesz-już-niczego-więcej-a-żeli-jej-nie-masz-to-wszystko-co-masz-jest-bez-znaczenia
Seks jest jak gra w brydża. Jeżeli nie masz dob­re­go par­tne­ra to mu­sisz mieć przy­naj­mniej dobrą rękę. -Woody Allen
seks-jest jak gra-w brydża-jeżeli nie masz-dob­re­go-­tne­ra-to mu­sisz-mieć-przy­naj­mniej-dobrą-rękę
Jeżeli nie masz w życiu dla cze­go um­rzeć, nie masz też w nim dla cze­go żyć. -aforystokrata
jeżeli-nie masz-w życiu-dla-cze­go-um­rzeć-nie masz-też-w nim-dla-cze­go-żyć