Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki?


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
georg christoph lichtenbergjeżeliprzyzderzeniusięksiążkigłowypowstajepustydźwiękczyjesttozawszewinąksiążkijeżeli przyprzy zderzeniuzderzeniu sięsię książkiksiążki ii głowygłowy powstajepowstaje pustypusty dźwiękczy jestzawsze winąwiną książkijeżeli przy zderzeniuprzy zderzeniu sięzderzeniu się książkisię książki iksiążki i głowyi głowy powstajegłowy powstaje pustypowstaje pusty dźwiękjest to zawszezawsze winą książkijeżeli przy zderzeniu sięprzy zderzeniu się książkizderzeniu się książki isię książki i głowyksiążki i głowy powstajei głowy powstaje pustygłowy powstaje pusty dźwiękczy jest to zawszejest to zawsze winąjeżeli przy zderzeniu się książkiprzy zderzeniu się książki izderzeniu się książki i głowysię książki i głowy powstajeksiążki i głowy powstaje pustyi głowy powstaje pusty dźwiękczy jest to zawsze winąjest to zawsze winą książki

Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty.Czy­tać współczes­ne książki / książki o współczes­ności To tak jak­by nie mieć życia... lub mieć tak nud­ne, że nic nas nie cieka­wi wokół.Wszystkie książki można podzielić na dwie grupy: książki na chwilę i na każdą chwilę.Czy­tając książki, upi­jamy się słowami. książkoholicy.Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać.Kto czy­ta książki, żyje podwójnie.