Jeżeli tyl­ko poz­wo­limy urzędni­kom da­wać dziec­ku mle­ko do szkoły, to jut­ro będą da­wać bułki z szynką, a po­jut­rze da­wać sa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wego. Żaden urzędnik nie może mieć pra­wa in­ge­ren­cji w ry­nek, bo jeżeli tyl­ko raz da­my mały pa­lec, to na­tychmiast rząd połknie wszystko.


jeżeli-tyl­ko-poz­wo­limy-urzędni­kom-da­wać-dziec­ku-mle­ko-do szkoły-to jut­ro-będą-da­wać-bułki-z szynką-a po­jut­rze
janusz korwin-mikkejeżelityl­kopoz­wo­limyurzędni­komda­waćdziec­kumle­kodo szkołyto jut­robędąbułkiz szynkąa po­jut­rzesa­mocho­dydo użyt­kusłużbo­wegoaden urzędniknie możemiećpra­wain­ge­ren­cjiw ry­nekbo jeżelirazda­mymałypa­lecto na­tychmiastrządpołkniewszystkojeżeli tyl­kotyl­ko poz­wo­limypoz­wo­limy urzędni­komurzędni­kom da­waćda­wać dziec­kudziec­ku mle­komle­ko do szkołyto jut­ro będąbędą da­waćda­wać bułkibułki z szynkąa po­jut­rze da­waćda­wać sa­mocho­dysa­mocho­dy do użyt­kudo użyt­ku służbo­wegoŻaden urzędnik nie możenie może miećmieć pra­wapra­wa in­ge­ren­cjiin­ge­ren­cji w ry­nekbo jeżeli tyl­kotyl­ko razraz da­myda­my małymały pa­lecto na­tychmiast rządrząd połkniepołknie wszystkojeżeli tyl­ko poz­wo­limytyl­ko poz­wo­limy urzędni­kompoz­wo­limy urzędni­kom da­waćurzędni­kom da­wać dziec­kuda­wać dziec­ku mle­kodziec­ku mle­ko do szkołyto jut­ro będą da­waćbędą da­wać bułkida­wać bułki z szynkąa po­jut­rze da­wać sa­mocho­dyda­wać sa­mocho­dy do użyt­kusa­mocho­dy do użyt­ku służbo­wegoŻaden urzędnik nie może miećnie może mieć pra­wamieć pra­wa in­ge­ren­cjipra­wa in­ge­ren­cji w ry­nekbo jeżeli tyl­ko raztyl­ko raz da­myraz da­my małyda­my mały pa­lecto na­tychmiast rząd połknierząd połknie wszystko

Nie os­toi się długo żaden rząd i żad­na władza, jeżeli ter­ror i prze­moc będą je­dynym jej opar­ciem. W os­tatniej in­stan­cji bo­wiem de­cydo­wał i de­cydu­je na­dal człowiek.Gdy szu­kasz po­mocy, nie ciesz się od ra­zu z te­go, że ludzie zaczy­nają za­kasy­wać ręka­wy. Może chcą tyl­ko umy­wać od two­jej spra­wy ręce. Z cyk­lu po­wieści Słowa to tyl­ko 30% jeżeli chodzi o prze­kaz in­formac­ji, jeżeli jes­teś dob­rym mówcą to ges­ty­kulac­ja może wy­nosić 70%, na­tomiast jeżeli chodzi o ser­ce i wnętrze człowieka, to są tyl­ko dwie op­cje: jest al­bo 0 al­bo 100%, przedział obus­tron­nie domknięty...Jeżeli nie od­ważę się po­daro­wać ser­ca dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł wpad­nie i uto­pi się w sza­leństwie. Jeżeli od­ważę się po­daro­wać ser­ce dziew­czy­nie, w której za­kochałem się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to będzie znaczyć, że mój umysł już wpadł i nieźle pływa w szaleństwie. Z cyk­lu po­wieści Tyl­ko człowiek pot­ra­fi wznieść się po­nad pra­wa przy­rody, może oder­wać się od kon­kret­ności życia, może wyb­rać na­wet własną śmierć.Ko­ron­ko­wa bielizna skry­wa męski raj Zmysłów szaleństwo wzro­kowy maj Zer­wać to wszystko to ta­ki haj I jeżeli obo­je te­go pragniecie to w to mi graj