****** *** Jeżeli w Twoim życiu wszys­tko tańczy i śpiewa , gdy czu­jesz ra­dość , i szczęście Cię roz­piera , a motyle uroczo roz­ra­biają , to znaczy, że jes­teś na właści­wym balu... ...bez ma­sek i udawania... ****** *** 


jeżeli-w twoim-życiu-wszys­tko-ńczy-i śpiewa-gdy-czu­jesz-ra­dość-i-szczęście-cię-roz­piera-a-motyle-uroczo-roz­ra­biają-to
bożena bajajeżeliw twoimżyciuwszys­tkotańczyi śpiewagdyczu­jeszra­dośćszczęściecięroz­pieramotyleuroczoroz­ra­biajątoznaczyżejes­teśna właści­wymbalubezma­seki udawania *** jeżelijeżeli w twoimw twoim życiużyciu wszys­tkowszys­tko tańczytańczy i śpiewai śpiewagdygdy czu­jeszczu­jesz ra­dośćra­dośći szczęścieszczęście cięcię roz­pieraroz­pieramotyle uroczouroczo roz­ra­biająroz­ra­biająże jes­teśjes­teś na właści­wymna właści­wym balubalu bezbez ma­sekma­sek i udawaniai udawania ************ *** jeżeli*** jeżeli w twoimjeżeli w twoim życiuw twoim życiu wszys­tkożyciu wszys­tko tańczywszys­tko tańczy i śpiewatańczy i śpiewagdy czu­jeszgdy czu­jesz ra­dośćczu­jesz ra­dośći szczęściei szczęście cięszczęście cię roz­pieracię roz­pieraa motylea motyle uroczomotyle uroczo roz­ra­biająuroczo roz­ra­biająże jes­teś na właści­wymjes­teś na właści­wym baluna właści­wym balu bezbalu bez ma­sekbez ma­sek i udawaniama­sek i udawania ******i udawania ****** *** 

Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.Praw­dzi­wa mu­zyka to ta, przy której czu­jesz dreszcze na ciele... Dusza wy­rywa się z ciała, które tańczy samoistnie... A wszys­tko to dzieje się po­za Tobą I czu­jesz wolność.Między dwo­ma skraj­nościami wi­si cien­ka zasłona.De­likat­na, przez­roczys­ta, żeby nas os­trzec lub po­cie­szyć.Czu­jesz niena­wiść, ale gdy spoj­rzysz przez zasłonę, dos­trzeżesz możli­wość miłości.Jes­teś smut­ny , ale po dru­giej stro­nie możesz zo­baczyć ra­dość. Ideal­ny porządek i kom­plet­ny bałagan - wszys­tko zmienia się tak szyb­ko, w mgnieniu oka.Większość ludzi, to zwierzęta stad­ne, gro­madzą się w gru­py, bo sa­mi są słabi, bez­silni. Jeśli w roz­mo­wie z kimś boisz się włas­ne­go zda­nia, wy­powiadasz je tyl­ko wte­dy, kiedy czu­jesz i widzisz wspar­cie in­nych osób, to gar­dzę tobą. Bo gdy nag­le znaj­dziesz się w sy­tuac­ji, kiedy będziesz sam, to jes­teś zerem.znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram ... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym