Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań.


jeżeli-wszystkie-światy-krążą-w-swojej-przestrzeni-w-takim-rządku-że-jeden-drugiego-nie-uszkadza-wnieść-wypada-i-ludzie-przyjdą-do-tego
karol kazimierz kurpińskijeżeliwszystkieświatykrążąswojejprzestrzenitakimrządkużejedendrugiegonieuszkadzawnieśćwypadaludzieprzyjdądotegoprzezuporządkowanieswoichucztrozmyślańjeżeli wszystkiewszystkie światyświaty krążąkrążą ww swojejswojej przestrzeniprzestrzeni ww takimtakim rządkuże jedenjeden drugiegodrugiego nienie uszkadzawnieść wypadai ludzieludzie przyjdąprzyjdą dodo tegotego przezprzez uporządkowanieuporządkowanie swoichswoich ucztuczt ii swoichswoich rozmyślańjeżeli wszystkie światywszystkie światy krążąświaty krążą wkrążą w swojejw swojej przestrzeniswojej przestrzeni wprzestrzeni w takimw takim rządkuże jeden drugiegojeden drugiego niedrugiego nie uszkadzai ludzie przyjdąludzie przyjdą doprzyjdą do tegodo tego przeztego przez uporządkowanieprzez uporządkowanie swoichuporządkowanie swoich ucztswoich uczt iuczt i swoichi swoich rozmyślań

gdy nie miałem domu ona przyjęła mnie pod swój dach. objęła mnie i niczym ptak scho­wała w swoich skrzydłach. ot­worzyła prze­de mną świąty­nię swoich ud, og­rzała ciepłem swoich ra­mion i piersi. dała mi schro­nienie przed burzą i zos­tała moją ostoją, a jej od­dech przy uchu wniknął we mnie na zawsze. Już zna­lazłem dom, ona nim jest....władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.Bo tak naprawdę - w górach nikt nikomu nie pomoże. Nie weźmie na plecy i nie zniesie na dół wyczerpanego kolegi. Może jedynie zmobilizować tego drugiego, by sięgnął do swoich rezerw. Może stworzyć, być może złudne poczucie bezpieczeństwa, przywrócić wiarę we własne siły, zachęcić do dalszego działania.Miłość należy pielęgnować z troską ogrodnika chodzącego wokół swoich róż. Jedno nieopatrzne słowo, jeden niezręczny gest i oto uczucie zniszczone. Jeżeli człowiek kocha i chce być kochany, nie wolno mu zapominać, że miłość jest krucha niczym motyl i trzeba obchodzić się z nią nadzwyczaj delikatnie.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.- Wszys­cy jes­teśmy egois­ta­mi - do­kończyłem - myśli­my tyl­ko o so­bie, a jeżeli zdarza nam się o kimś dru­gim, to dla­tego, by dla swoich celów wy­korzys­tać. Ta­ka jest, nies­te­ty, bru­tal­na praw­da o życiu.