Jeżeli wy­darzy Ci się coś przyk­re­go w życiu, pod żad­nym po­zorem nie pod­da­waj się, później zo­baczysz, dlacze­go i czy było warto...


jeżeli-wy­darzy-ci ę-coś-przyk­re­go-w życiu-pod-żad­nym-po­zorem-nie pod­da­waj-ę-później-zo­baczysz-dlacze­go-i czy-było
ruda717jeżeliwy­darzyci sięcośprzyk­re­gow życiupodżad­nympo­zoremnie pod­da­wajsiępóźniejzo­baczyszdlacze­goi czybyłowartojeżeli wy­darzywy­darzy ci sięci się coścoś przyk­re­goprzyk­re­go w życiupod żad­nymżad­nym po­zorempo­zorem nie pod­da­wajnie pod­da­waj siępóźniej zo­baczyszdlacze­go i czyi czy byłobyło wartojeżeli wy­darzy ci sięwy­darzy ci się cości się coś przyk­re­gocoś przyk­re­go w życiupod żad­nym po­zoremżad­nym po­zorem nie pod­da­wajpo­zorem nie pod­da­waj siędlacze­go i czy byłoi czy było wartojeżeli wy­darzy ci się cośwy­darzy ci się coś przyk­re­goci się coś przyk­re­go w życiupod żad­nym po­zorem nie pod­da­wajżad­nym po­zorem nie pod­da­waj siędlacze­go i czy było wartojeżeli wy­darzy ci się coś przyk­re­gowy­darzy ci się coś przyk­re­go w życiupod żad­nym po­zorem nie pod­da­waj się

Jeżeli chodzi o twoje miejsce w życiu, to ważne jest, czy przeznaczasz je pod budowę czy na parking.I nieważne jak źle jest...człowieku nie trać nadziei ! Nieważne jak bar­dzo zły jes­teś na in­nych lub na siebie - niech te ne­gatyw­ne emoc­je skłonią Cię do po­zytyw­ne­go działania ! Tyl­ko się nie pod­da­waj, człowieku..nie pod­da­waj się.. jeszcze nie dziś..Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.Na tym po­lega kłopot z pi­ciem, po­myślałem, na­lewając so­bie drin­ka. Gdy wy­darzy się coś złego, pi­jesz, żeby za­pom­nieć. Kiedy zdarzy się coś dob­re­go, pi­jesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wy­darzy się nic szczególne­go, pi­jesz po to, żeby coś się działo.Pier­wsza myśl gdy przy­darzy nam się coś złego -