Jeżeli zło uszczęśli­wa, to z pew­nością jest to nie­szczęście, które czas odsłoni ...


jeżeli-zło-uszczęśli­wa-to z pew­nośą-jest to nie­szczęście-które-czas-odsłoni
cykamjeżelizłouszczęśli­wato z pew­nościąjest to nie­szczęściektóreczasodsłonijeżeli złozło uszczęśli­wato z pew­nością jest to nie­szczęściektóre czasczas odsłoniodsłonijeżeli zło uszczęśli­waktóre czas odsłoniczas odsłoniktóre czas odsłoni

Jeżeli szczęście byłoby na sprze­daż, to ludzie ku­powa­liby z pew­nością zaw­sze o je­den nu­mer za duże.Zło zaw­sze kry­je się za pięknem oczu, za uśmie­chem, za de­likat­nością skóry, tak prze­sad­nie poetyc­ko ujętej, zło cza­sem będzie mieć dlu­gie no­gi. Mu­si mieć nogi. Ludzkie mier­no­ty wierzą w ja­kieś czer­wo­ne, og­niste bar­wy. To nie brzy­dota i nie szka­rad­na twarz. Zło to nie cho­roba, kto­ra tra­wi czlo­wieka z zewnątrz, od­stręcza innych. To byt, czar, magia. Zło nie jest złem ludzi złych. Zło to my.Naj­większym szczęściem kla­syków jest z pew­nością to, że już nie żyją.ZUS z pew­nością jest in­sty­tucją przestępczą, ale nie można naz­wać jej zorganizowaną.Ręko bos­ka broń Bo zło te­go świata jest We mnie pew­nie też Bóg jest Miłością - to znaczy, że Bóg jest tym gniaz­dem człowieka, w którym cze­ka na niego os­wo­jone szczęście. Szczęście os­wo­jone to szczęście, które nie ucieka. Jest wieczne.