Jed­na nadzieja da­je więcej siły niż dziesięc wspomnień.


jed­na-nadzieja-da­-więcej-ły-ż-dziesięc-wspomnień
marlena dietrichjed­nanadziejada­jewięcejsiłyniżdziesięcwspomnieńjed­na nadziejanadzieja da­jeda­je więcejwięcej siłysiły niżniż dziesięcdziesięc wspomnieńjed­na nadzieja da­jenadzieja da­je więcejda­je więcej siływięcej siły niżsiły niż dziesięcniż dziesięc wspomnieńjed­na nadzieja da­je więcejnadzieja da­je więcej siłyda­je więcej siły niżwięcej siły niż dziesięcsiły niż dziesięc wspomnieńjed­na nadzieja da­je więcej siłynadzieja da­je więcej siły niżda­je więcej siły niż dziesięcwięcej siły niż dziesięc wspomnień

Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień.Jed­na ra­dos­na nadzieja jest więcej war­ta, niż dziesięć suchych rzeczywistości.Wiem, że jak każda ko­bieta, mam więcej siły niż na to wygląda.Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć.zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz Bo więcej waży jed­na dob­ra strofa Niż ciężar wielu pra­cowi­tych stronic.