Jed­na róża to piękno. Dziesięć róż to coś dro­giego. Sto róż to nu­da. Ty­siąc róż, kapujesz? 


jed­na-róża-to piękno-dziesięć róż-to coś-dro­giego-sto róż-to nu­da-ty­ąc róż-kapujesz 
s » Éric-emmanuel schmitt » kiedy byłem dziełem sztukijed­naróżato pięknodziesięć różto cośdro­giegosto różto nu­daty­siąc różkapujesz jed­na różaróża to pięknodziesięć róż to cośto coś dro­giegosto róż to nu­dajed­na róża to pięknodziesięć róż to coś dro­giego

Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie. -Woody Allen
wy­raźniej-ż-kiedy­kol­wiek-ludzkość-stoi-dziś-na roz­drożu-jed­na dro­ga-pro­wadzi-w roz­pacz-i skrajną-bez­nadziej­ność