Jed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci sens .


jed­na-wiado­mość-i wszys­tko-tra­-sens
zezulecjed­nawiado­mośći wszys­tkotra­cisensjed­na wiado­mośćwiado­mość i wszys­tkoi wszys­tko tra­citra­ci senssensjed­na wiado­mość i wszys­tkowiado­mość i wszys­tko tra­cii wszys­tko tra­ci senstra­ci sensjed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ciwiado­mość i wszys­tko tra­ci sensi wszys­tko tra­ci sensjed­na wiado­mość i wszys­tko tra­ci senswiado­mość i wszys­tko tra­ci sens

znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram Coś jest a później te­go nie ma,ktoś jest a z góry wiado­mo,że kiedyś jed­nak i tak odejdzie. Wszys­tko w życiu ma swój kres,im wcześniej to zro­zumiesz tym wcześniej zaczniesz trak­to­wać wszys­tko ze świado­mością,że kiedyś zos­ta­nie Ci odeb­ra­ne,a tym sa­mym nie będziesz cier­piał z po­wodu stra­ty. Bartłomiej Van Kalisz Lecz - ko­niec końcem - nie wszys­tko było stra­cone. W śnie najgłębszym - też nie wszys­tko! W obłędzie - nie wszys­tko! W zem­dle­niu - nie wszys­tko! W śmier­ci - nie wszys­tko! Na­wet w gro­bie nie wszys­tko by­wa stra­cone! W prze­ciw­nym ra­zie zab­rakłoby nieśmier­telności dla człowieka.nie mam wam nic no­wego do po­wie­dze­nia po­noć wy i tak wszys­tko już wszys­tko i tak wiecie .............................................................. .............................................................. a jed­nak ciągle py­tacie dlacze­go ?? Dos­ko­nale wiado­mo, że w nies­kończo­nym wszechświecie wszys­tko, co możemy so­bie wyob­ra­zić, mu­si gdzieś istnieć.Jed­na myśl czys­tej praw­dy w two­jej świado­mości i two­je życie tra­ci sens, bo oka­zujesz się być kimś ob­cym na­wet dla siebie.