Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec.


jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
karel capekjed­naz naj­większychplagcy­wili­zac­jiuczo­nygłupiecjed­na z naj­większychz naj­większych plagplag cy­wili­zac­jiuczo­ny głupiecjed­na z naj­większych plagz naj­większych plag cy­wili­zac­jijed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji

Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow
ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji