Jed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji: uczo­ny głupiec.


jed­na-z naj­większych-plag-cy­wili­zac­ji-uczo­ny-głupiec
karel capekjed­naz naj­większychplagcy­wili­zac­jiuczo­nygłupiecjed­na z naj­większychz naj­większych plagplag cy­wili­zac­jiuczo­ny głupiecjed­na z naj­większych plagz naj­większych plag cy­wili­zac­jijed­na z naj­większych plag cy­wili­zac­ji

Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Wszys­tkie no­we re­ligie są dla mnie fałszy­we po­nieważ wy­wodzą się z te­go co na­zywa­my cy­wili­zacją. Cy­wili­zac­ja trwa przez 10 ty­sięcy lat, pod­czas gdy człowiek is­tnieje na ziemi od mi­lionów lat.Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć.Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie.Ab­so­lut­ne pożąda­nie przez jed­no ludzkie ciało in­ne­go, tyl­ko jed­ne­go ludzkiego ciała i obojętność na wszel­kie na­mias­tki to jed­na z naj­większych ta­jem­nic życia. The ab­so­lute year­ning of one hu­man bo­dy for another par­ti­cular bo­dy and its in­diffe­ren­ce to sub­sti­tutes is one of li­fe's ma­jor mys­te­ries. (ang.) Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje.