Jed­na z wielu wad, to udziela­nie rad.


jed­na-z wielu-wad-to udziela­nie-rad
bujak bogusławjed­naz wieluwadto udziela­nieradjed­na z wieluz wielu wadto udziela­nie radjed­na z wielu wad

Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela.Kto nie przeżył te­go co ja, nie­chaj rad mi nie udziela.Są ta­kie ćwicze­nia re­lak­sa­cyj­ne, które każą - sku­piać wzrok na czym­kolwiek - oder­wać się od rzeczy­wis­tości i nie myśleć o niczym. A raczej - poz­wa­lać myślom hu­lać swo­bod­nie, nie zat­rzy­mując żad­nej na dłużej. Jed­nak wszys­tkie mo­je myśli ob­ra­cają się wokół te­go sa­mego, od wielu, wielu dni.Nie ma ani jed­nej ko­biety, która nie wo­lałaby być pot­rakto­wana nieco szor­stko niż z prze­sad­nym tak­tem. Nieza­rad­ność mężczyzn ra­tuje więcej serc niż cnota.Ludzkie życie to tyl­ko je­den mo­ment, jed­na se­kun­da pośród ty­siąca chwil, które i tak prze­miną. Jed­nak nie jest ono bez­sensow­ne – bo żeby pow­stała his­to­ria, mu­si ją stworzyć czas, składający się z wielu se­kund. Wte­dy ma ona praw­dzi­wy sens. To my jes­teśmy jej sensem.re­ligia to jed­na z wielu dróg od­wra­cających uwagę od dep­ta­nia własnej