Jed­nak są ludzie, którzy nie wierzą, by dzieci były do końca ludźmi. Sądzą, że w sto­sun­ku do nich fun­kcjo­nowa­nie zwykłych dob­rych ma­nier ule­ga zawieszeniu.


jed­nak-są ludzie-którzy-nie wierzą-by dzieci-były-do końca-ludźmi-sądzą że w sto­sun­ku-do nich-fun­kcjo­nowa­nie-zwykłych
p » terry pratchett » czarodzicielstwojed­naksą ludziektórzynie wierząby dziecibyłydo końcaludźmisądzą że w sto­sun­kudo nichfun­kcjo­nowa­niezwykłychdob­rychma­nierule­gazawieszeniujed­nak są ludziektórzy nie wierząby dzieci byłybyły do końcado końca ludźmido nich fun­kcjo­nowa­niefun­kcjo­nowa­nie zwykłychzwykłych dob­rychdob­rych ma­nierma­nier ule­gaule­ga zawieszeniuby dzieci były do końcabyły do końca ludźmido nich fun­kcjo­nowa­nie zwykłychfun­kcjo­nowa­nie zwykłych dob­rychzwykłych dob­rych ma­nierdob­rych ma­nier ule­gama­nier ule­ga zawieszeniu

Nig­dy nie będziemy mog­li z całą pew­nością stwier­dzić, na ile nasze sto­sun­ki z in­ny­mi ludźmi są wy­nikiem naszych uczuć, miłości, niena­wiści, dob­ro­ci lub złości, a na ile są spo­wodo­wane sto­sun­kiem sił po­między na­mi a nimi.Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych.Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami.Ludzie dob­rzy dla zwierząt by­wają pot­worni w sto­sun­ku do bliźnich swoich.Żaden nor­malny człowiek się nie ubez­pie­cza, bo z całą pew­nością więcej zapłaci niż dos­ta­nie, gdyż mu­si pok­ryć koszty fun­kcjo­nowa­nia ubezpieczyciela.Ko­loryt nasze­go świata wy­wodzi się ze sto­sun­ku do mat­ki, a je­go for­ma ze sto­sun­ku do ojca.