Jed­no jest pew­ne - zaw­sze jest coś za coś al­bo zamiast.


jed­no-jest pew­ne- zaw­sze-jest coś-za coś-al­bo-zamiast
marta foxjed­nojest pew­ne zaw­szejest cośza cośal­bozamiastjed­no jest pew­ne zaw­sze jest cośjest coś za cośza coś al­boal­bo zamiast zaw­sze jest coś za cośjest coś za coś al­boza coś al­bo zamiast zaw­sze jest coś za coś al­bojest coś za coś al­bo zamiast zaw­sze jest coś za coś al­bo zamiast

Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Jes­tem niemal pew­na, że nie od­chodzi się od ra­zu, w całości i raz na zaw­sze. A jeśli od­chodzi się po ka­wałku, to zaw­sze można wrócić. Jest nam wy­god­niej trak­to­wać śmierć ja­ko coś nieod­wra­cal­ne­go, dla­tego za­kopu­jemy ciała, żeby się upewnić.Py­tamy: Jak duże jest praw­do­podo­bieństwo, by coś mogło pow­stać z nicze­go? Lub, oczy­wiście, od­wrot­nie: Jak duże są szan­se, by coś mogło is­tnieć od zaw­sze? I bez względu na wszys­tko: czy da się ob­liczyć, ja­kie były szan­se, aby ma­teria kos­miczna nag­le pew­ne­go dnia prze­budziła się świado­ma swe­go włas­ne­go istnienia? Pokój to nie jest coś, czego pragniemy, lecz coś, co czynimy, co stwarzamy, coś, czym jesteśmy, i coś, co wokół rozdajemy.Nie jest dob­rze mieć zaw­sze coś do powiedzenia.Jak już nic nie zos­ta­je, to zaw­sze jest coś jeszcze.