Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie 


jed­no-pros­te-słowo-pot­ra­fi-upo­korzyć-człowieka-na ca­-życie 
intrygajed­nopros­tesłowopot­ra­fiupo­korzyćczłowiekana ca­leżycie jed­no pros­tepros­te słowosłowo pot­ra­fipot­ra­fi upo­korzyćupo­korzyć człowiekaczłowieka na ca­lena ca­le życie jed­no pros­te słowopros­te słowo pot­ra­fisłowo pot­ra­fi upo­korzyćpot­ra­fi upo­korzyć człowiekaupo­korzyć człowieka na ca­leczłowieka na ca­le życie jed­no pros­te słowo pot­ra­fipros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyćsłowo pot­ra­fi upo­korzyć człowiekapot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­leupo­korzyć człowieka na ca­le życie jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyćpros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowiekasłowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­lepot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie 

Cza­sem jed­no słowo, jed­no, szcze­re i praw­dzi­we słowo o Bo­gu, to miesiące, a na­wet la­ta milczenia...  Tak wiele pot­rze­ba, by zys­kać zaufa­nie, a jed­no słowo może pop­suć wszystko...Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo.Pros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy, którzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikować.Po­wiedz, że podzieli­my jedną miłość, jed­no życie.. Po­wiedz jed­no słowo, a pójdę za tobą. Dziel ze mną każdą noc, każdy ra­nek. Tyl­ko ty mogłaś do­dać skrzy­deł mo­jej mu­zyce - te­raz jest skończo­na - pieśń.. nocy.... Upiór w operze Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.