Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze 


jed­no-z gor­szych-jak nie naj­gor­sze-z uczuć-to nie czuć ę-dob­rze-we włas­nej-skórze 
daniellojed­noz gor­szychjak nie naj­gor­szez uczućto nie czuć siędob­rzewe włas­nejskórze jed­no z gor­szychjak nie naj­gor­sze z uczućz uczuć to nie czuć sięto nie czuć się dob­rzedob­rze we włas­nejwe włas­nej skórze jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć sięz uczuć to nie czuć się dob­rzeto nie czuć się dob­rze we włas­nejdob­rze we włas­nej skórze jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rzez uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nejto nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nejz uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze 

cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Naj­gor­sze w am­bicji jest to, że sa­ma dob­rze nie wie, cze­go chce.Przyczy­ny te­go, że jes­teś w dołku mogą być trzy. Ktoś cię do niego pop­chnął, pot­knąłeś się, lub zszedłeś dob­ro­wol­nie. Te­raz zas­tanów się, jak wyjść. Włas­ny­mi siłami, czy z po­mocą in­nych. Naj­gor­sze jed­nak, gdy siadasz na dnie i jest ci wszys­tko jedno.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.