Jed­no z moich ulu­bionych po­wie­dzo­nek w rzym­skim dialek­cie: Mów tak, jak jesz, al­bo w moim przekładzie: Po­wiedz to tak, jak­byś to miała zjeść. Ma ono przy­pomi­nać - w sy­tuac­ji, kiedy z wy­jaśnienia cze­goś ro­bisz wiel­ki prob­lem, kiedy szu­kasz od­po­wied­nich słów - że język ma być pros­ty i zwyczaj­ny jak rzym­skie jadło. Nie rób z te­go wiel­kiego spek­taklu. Po pros­tu pos­taw na stole.


jed­no-z moich-ulu­bionych-po­wie­dzo­nek-w rzym­skim-dialek­cie-mów-tak-jak jesz-al­bo-w moim-przekładzie-po­wiedz-to tak-jak­byś
elizabeth gilbertjed­noz moichulu­bionychpo­wie­dzo­nekw rzym­skimdialek­ciemówtakjak jeszal­bow moimprzekładziepo­wiedzto takjak­byśto miałazjeśćma onoprzy­pomi­nać w sy­tuac­jikiedyz wy­jaśnieniacze­gośro­biszwiel­kiprob­lemszu­kaszod­po­wied­nichsłów że językma byćpros­tyi zwyczaj­nyjak rzym­skiejadłonie róbz te­gowiel­kiegospek­taklupo pros­tupos­tawna stolejed­no z moichz moich ulu­bionychulu­bionych po­wie­dzo­nekpo­wie­dzo­nek w rzym­skimw rzym­skim dialek­ciemów takal­bo w moimw moim przekładziepo­wiedz to takjak­byś to miałato miała zjeśćma ono przy­pomi­naćkiedy z wy­jaśnieniaz wy­jaśnienia cze­goścze­goś ro­biszro­bisz wiel­kiwiel­ki prob­lemkiedy szu­kaszszu­kasz od­po­wied­nichod­po­wied­nich słów że język ma byćma być pros­typros­ty i zwyczaj­nyi zwyczaj­ny jak rzym­skiejak rzym­skie jadłonie rób z te­goz te­go wiel­kiegowiel­kiego spek­taklupo pros­tu pos­tawpos­taw na stolejed­no z moich ulu­bionychz moich ulu­bionych po­wie­dzo­nekulu­bionych po­wie­dzo­nek w rzym­skimpo­wie­dzo­nek w rzym­skim dialek­cieal­bo w moim przekładziejak­byś to miała zjeśćkiedy z wy­jaśnienia cze­gośz wy­jaśnienia cze­goś ro­biszcze­goś ro­bisz wiel­kiro­bisz wiel­ki prob­lemkiedy szu­kasz od­po­wied­nichszu­kasz od­po­wied­nich słów że język ma być pros­tyma być pros­ty i zwyczaj­nypros­ty i zwyczaj­ny jak rzym­skiei zwyczaj­ny jak rzym­skie jadłonie rób z te­go wiel­kiegoz te­go wiel­kiego spek­taklupo pros­tu pos­taw na stole