Jed­nos­tka twórcza, której sztu­ka przy­ciąga uwagę świata, płaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarówno własną, jak i ukocha­nych osób.


jed­nos­tka-twórcza-której sztu­ka-przy­ąga-uwagę-świata-płaci-za suk­-swo­jej-pra­cy-niedolą-zarówno-własną-jak i ukocha­nych
jerzy kosińskijed­nos­tkatwórczaktórej sztu­kaprzy­ciągauwagęświatapłaciza suk­cesswo­jejpra­cyniedolązarównowłasnąjak i ukocha­nychosóbjed­nos­tka twórczaktórej sztu­ka przy­ciągaprzy­ciąga uwagęuwagę światapłaci za suk­cesza suk­ces swo­jejswo­jej pra­cypra­cy niedoląniedolą zarównozarówno własnąjak i ukocha­nych osóbktórej sztu­ka przy­ciąga uwagęprzy­ciąga uwagę światapłaci za suk­ces swo­jejza suk­ces swo­jej pra­cyswo­jej pra­cy niedoląpra­cy niedolą zarównoniedolą zarówno własnąktórej sztu­ka przy­ciąga uwagę światapłaci za suk­ces swo­jej pra­cyza suk­ces swo­jej pra­cy niedoląswo­jej pra­cy niedolą zarównopra­cy niedolą zarówno własnąpłaci za suk­ces swo­jej pra­cy niedoląza suk­ces swo­jej pra­cy niedolą zarównoswo­jej pra­cy niedolą zarówno własną

Słabą jed­nos­tką jes­teś, jeśli pot­rze­bujesz to­warzysza życiowe­go, aby być jed­nos­tką silną. -Mateusz Piecki Schizoidalny
słabą-jed­nos­tką-jes­teś-śli-pot­rze­bujesz-to­warzysza-życiowe­go-aby być-jed­nos­tką-silną
Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann
człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
Cza­sami odejście jed­nej oso­by, wy­pełnia nasze ser­ce tak og­romną pus­tką, że na­wet ty­siąc in­nych osób, nie pot­ra­fi jej zapełnić. -Tośka_93
cza­sami-odejście-jed­nej-oso­by-wy­pełnia-nasze-ser­-tak-og­romną-pus­tką-że na­wet-ty­ąc-in­nych-osób-nie pot­ra­fi-jej
Ce­lem życia jest: w swo­jej małej jed­nos­tko­wej duszy od­bić jak naj­więcej kosmosu. -Henryk Elzenberg
ce­lem-życia-jest-w swo­jej-łej-jed­nos­tko­wej-duszy-od­bić-jak naj­więcej-kosmosu