Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów.


jed­nym-z naj­większych-błędów-jest sądze­nie-prog­ramów-po­litycznych-i rządo­wych-na pod­sta­wie-ich-za­miarów
milton friedmanjed­nymz naj­większychbłędówjest sądze­nieprog­ramówpo­litycznychi rządo­wychna pod­sta­wieichza­miarówa nie rezultatówjed­nym z naj­większychz naj­większych błędówbłędów jest sądze­niejest sądze­nie prog­ramówprog­ramów po­litycznychpo­litycznych i rządo­wychi rządo­wych na pod­sta­wiena pod­sta­wie ichich za­miarówjed­nym z naj­większych błędówz naj­większych błędów jest sądze­niebłędów jest sądze­nie prog­ramówjest sądze­nie prog­ramów po­litycznychprog­ramów po­litycznych i rządo­wychpo­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wiei rządo­wych na pod­sta­wie ichna pod­sta­wie ich za­miarówjed­nym z naj­większych błędów jest sądze­niez naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramówbłędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznychjest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wychprog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wiepo­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ichi rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarówjed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramówz naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznychbłędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wychjest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wieprog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ichpo­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów

Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie. -aforystokrata
jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...). -Gertruda Stein
burze­nie-sta­rych-domów-i bu­dowa­nie-na ich-miej­scu-no­wych-jest zja­wis­kiem-na­tural­nym-ale-mi­mo-to nie lu­bimy-zmian
Wielkie cele prowadzą do wielkich rezultatów. Brak celów prowadzi do braku rezultatów lub osiągania rezultatów dla kogoś innego. -Mark Victor Hansen
wielkie-cele-prowadzą-do-wielkich-rezultatów-brak-celów-prowadzi-do-braku-rezultatów-lub-osiągania-rezultatów-dla-kogoś-innego