Jed­nym z naj­większych draństw, które naj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie.


jed­nym-z naj­większych-draństw-które-naj­trud­niej-przychodzi-nam-in­nym-wy­baczyć-jest ich-życiowe-powodzenie
aforystokratajed­nymz naj­większychdraństwktórenaj­trud­niejprzychodzinamin­nymwy­baczyćjest ichżyciowepowodzeniejed­nym z naj­większychz naj­większych draństwktóre naj­trud­niejnaj­trud­niej przychodziprzychodzi namnam in­nymin­nym wy­baczyćwy­baczyć jest ichjest ich życioweżyciowe powodzeniejed­nym z naj­większych draństwktóre naj­trud­niej przychodzinaj­trud­niej przychodzi namprzychodzi nam in­nymnam in­nym wy­baczyćin­nym wy­baczyć jest ichwy­baczyć jest ich życiowejest ich życiowe powodzeniektóre naj­trud­niej przychodzi namnaj­trud­niej przychodzi nam in­nymprzychodzi nam in­nym wy­baczyćnam in­nym wy­baczyć jest ichin­nym wy­baczyć jest ich życiowewy­baczyć jest ich życiowe powodzeniektóre naj­trud­niej przychodzi nam in­nymnaj­trud­niej przychodzi nam in­nym wy­baczyćprzychodzi nam in­nym wy­baczyć jest ichnam in­nym wy­baczyć jest ich życiowein­nym wy­baczyć jest ich życiowe powodzenie

Zagłębienie się w za­gad­nienie bu­dowy świata jest jed­nym z naj­większych i naj­szlachet­niej­szych spośród wszys­tkich zajęć. -Galileo Galilei (Galileusz)
zagłębienie ę-w za­gad­nienie-bu­dowy-świata-jest jed­nym-z naj­większych-i naj­szlachet­niej­szych-spośród-wszys­tkich-zajęć
Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów. -Milton Friedman
jed­nym-z naj­większych-błędów-jest sądze­nie-prog­ramów-po­litycznych-i rządo­wych-na pod­sta­wie-ich-za­miarów
Pi­sarz jest to człowiek, które­mu pi­sanie przychodzi trud­niej niż wszys­tkim in­nym ludziom. -Tomasz Mann
pi­sarz-jest to człowiek-które­mu-pi­sanie-przychodzi-trud­niej-ż-wszys­tkim-in­nym-ludziom
Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym. -respirer
odejść-dla-czy­jegoś-dob­ra-jest czy­nem-szlachet­nym-ale-wśród-naj­szlachet­niej­szych-czynów-jest tym-naj­bar­dziej-nikczemnym