Jed­nym z pod­sta­wowych przeżyć człowieka jest zdol­ność wyboru.


jed­nym-z pod­sta­wowych-przeżyć-człowieka-jest zdol­ność-wyboru
antoni kępińskijed­nymz pod­sta­wowychprzeżyćczłowiekajest zdol­nośćwyborujed­nym z pod­sta­wowychz pod­sta­wowych przeżyćprzeżyć człowiekaczłowieka jest zdol­nośćjest zdol­ność wyborujed­nym z pod­sta­wowych przeżyćz pod­sta­wowych przeżyć człowiekaprzeżyć człowieka jest zdol­nośćczłowieka jest zdol­ność wyborujed­nym z pod­sta­wowych przeżyć człowiekaz pod­sta­wowych przeżyć człowieka jest zdol­nośćprzeżyć człowieka jest zdol­ność wyborujed­nym z pod­sta­wowych przeżyć człowieka jest zdol­nośćz pod­sta­wowych przeżyć człowieka jest zdol­ność wyboru

Su­weren­ność – zdol­ność do sa­modziel­ne­go, nieza­leżne­go od in­nych pod­miotów, spra­wowa­nia władzy po­litycznej nad ok­reślo­nym te­ryto­rium, grupą osób lub sa­mym sobą.Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka.Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.Is­to­ty ludzkie, których zdol­ność do wy­korzys­ty­wania doświad­czeń in­nych jest wyjątko­wa, są jed­nocześnie zadzi­wiająco niechętnie, by to czynić.Jed­nym z naj­większych błędów jest sądze­nie prog­ramów po­litycznych i rządo­wych na pod­sta­wie ich za­miarów, a nie rezultatów.