Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.


jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
marek aureliuszjedenbowiemjestświatskładasięnańwszystkobógjedenwewszystkimjednamateriajednopraworozumwspólnywszystkimstworzeniomrozumnymprawdajednajeden bowiembowiem jestjest światskłada sięsię nańnań wszystkoi bógbóg jedenjeden wewe wszystkimi jednajedna materiamateria ii jednojedno prawoprawo ii jedenjeden rozumrozum wspólnywspólny wszystkimwszystkim stworzeniomstworzeniom rozumnymrozumnym ii prawdaprawda jednajeden bowiem jestbowiem jest świata składa sięskłada się nańsię nań wszystkoi bóg jedenbóg jeden wejeden we wszystkimi jedna materiajedna materia imateria i jednoi jedno prawojedno prawo iprawo i jedeni jeden rozumjeden rozum wspólnyrozum wspólny wszystkimwspólny wszystkim stworzeniomwszystkim stworzeniom rozumnymstworzeniom rozumnym irozumnym i prawdai prawda jedna

Naród może mieć jedną duszę, jedno serce, jedną pierś, którą nadstawia, ale biada, gdy ma tylko jeden mózg.. . . ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie - a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.Jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o cele, jest: mieć przynajmniej jedenCzasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze.Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może.Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi.