Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.


jeden-z-moich-profesorów-powiedział-mi-kiedyś-cokolwiek-napiszesz-jedni-powiedzą-że-to-co-napisałeś-jest-dobre-inni-że-takie-sobie-jeszcze
jan twardowskijedenmoichprofesorówpowiedziałmikiedyścokolwieknapiszeszjednipowiedzążetoconapisałeśjestdobreinnitakiesobiejeszczedoniczegowszystkieocenybędąsłuszneksjeden zz moichmoich profesorówprofesorów powiedziałpowiedział mimi kiedyścokolwiekcokolwiek napiszesznapiszeszjednijedni powiedząco napisałeśjest dobreże takietakie sobiejeszcze inniże dodo niczegoniczegoi wszystkiewszystkie ocenyoceny będąbędą słusznejeden z moichz moich profesorówmoich profesorów powiedziałprofesorów powiedział mipowiedział mi kiedyścokolwiek napiszeszcokolwiek napiszeszjedni powiedząże takie sobieże do niczegodo niczegoi wszystkiei wszystkie ocenywszystkie oceny będąoceny będą słuszne

Nie wierzcie ludziom, którzy nie piją! Abstynenci nie piją, bo się boją, że po pijaku powiedzą o sobie coś, czego inni mają nie wiedzieć. -Józef Stalin
nie-wierzcie-ludziom-którzy-nie-piją-abstynenci-nie-piją-bo-ę-boją-że-po-pijaku-powiedzą-o-sobie-coś-czego-inni-mają-nie-wiedzieć
przedsiębiorczość-to-życie-przez-kilka-lat-tak-jak-inni-ludzie-nie-będą-po-to-by-spędzić-resztę-życia-tak-jak-inni-nie-mogą
Zawsze kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą. -Anonim
zawsze-kiedy-jedni-odzyskują-wolność-inni-ją-tracą
Jedni kochają do utraty zmysłów, inni dopiero po ich utracie. -Janusz Gaudyn
jedni-kochają-do-utraty-zmysłów-inni-dopiero-po-ich-utracie
Jedni usiłują wejść do Historii, z której inni chętnie by czmychnęli. -Urszula Zybura
jedni-usiłują-wejść-do-historii-z-której-inni-chętnie-by-czmychnęli