Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks.


jeden-z-moich-profesorów-powiedział-mi-kiedyś-cokolwiek-napiszesz-jedni-powiedzą-że-to-co-napisałeś-jest-dobre-inni-że-takie-sobie-jeszcze
jan twardowskijedenmoichprofesorówpowiedziałmikiedyścokolwieknapiszeszjednipowiedzążetoconapisałeśjestdobreinnitakiesobiejeszczedoniczegowszystkieocenybędąsłuszneksjeden zz moichmoich profesorówprofesorów powiedziałpowiedział mimi kiedyścokolwiekcokolwiek napiszesznapiszeszjednijedni powiedząco napisałeśjest dobreże takietakie sobiejeszcze inniże dodo niczegoniczegoi wszystkiewszystkie ocenyoceny będąbędą słusznejeden z moichz moich profesorówmoich profesorów powiedziałprofesorów powiedział mipowiedział mi kiedyścokolwiek napiszeszcokolwiek napiszeszjedni powiedząże takie sobieże do niczegodo niczegoi wszystkiei wszystkie ocenywszystkie oceny będąoceny będą słuszne

My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie.Nie wierzcie ludziom, którzy nie piją! Abstynenci nie piją, bo się boją, że po pijaku powiedzą o sobie coś, czego inni mają nie wiedzieć.Zawsze kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą.Jedni kochają do utraty zmysłów, inni dopiero po ich utracie.Jedni usiłują wejść do Historii, z której inni chętnie by czmychnęli.