Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.


jeden-ze-znajomych-skarżył-ę-moja-żona-mówi-mówi-i-mówi-ale-nie-mówi-tego-co-mówi
jan twardowskijedenzeznajomychskarżyłsięmojażonamówimówialenietegocomówijeden zeze znajomychznajomych skarżyłskarżył sięmojamoja żonażona mówimówi ii mówiale nienie mówimówi tegotego coco mówijeden ze znajomychze znajomych skarżyłznajomych skarżył sięmoja żonamoja żona mówimówi i mówiale nie mówinie mówi tegomówi tego cotego co mówijeden ze znajomych skarżyłze znajomych skarżył sięmoja żona mówiale nie mówi tegonie mówi tego comówi tego co mówijeden ze znajomych skarżył sięale nie mówi tego conie mówi tego co mówi

Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ? Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.Mężczyz­na roz­ma­wiając z piękną ko­bietą, zwyk­le nie słyszy co ona mówi, ale pat­rzy, czym mówi.Mówi­my że Ro­meo i Ju­lia to przykład praw­dzi­wej a za­razem dra­matycznej miłości... Wielu mówi o tej tra­gedii. Mówi­my jak to oni cier­pieli, jak obo­je przeżywa­li nawza­jem swą śmierć... Ja jed­nak uważam, że by­li jed­ny­mi z naj­szczęśliw­szych kochanków, nie dla­tego, że się bez­gra­nicznie kocha­li, lecz dla­tego, że o tym wiedzieli...