Jedną rzeczą jest złapać człowieka i umieścić go w tłumie, jak to widziano nieraz, inną jest wyb­rać z tłumu człowieka i raz rzu­ciw­szy okiem, stwier­dzić, To ten.


jedną-rzeczą-jest złapać-człowieka-i umieść-go w tłumie-jak to widziano-nieraz-inną-jest wyb­rać-z tłumu-człowieka-i raz
s » josé saramago » historia oblężenia lizbonyjednąrzecząjest złapaćczłowiekai umieścićgo w tłumiejak to widzianonierazinnąjest wyb­raćz tłumui razrzu­ciw­szyokiemstwier­dzićto tenjedną rzecząrzeczą jest złapaćjest złapać człowiekaczłowieka i umieścići umieścić go w tłumiejak to widziano nierazinną jest wyb­raćjest wyb­rać z tłumuz tłumu człowiekaczłowieka i razi raz rzu­ciw­szyrzu­ciw­szy okiemjedną rzeczą jest złapaćrzeczą jest złapać człowiekajest złapać człowieka i umieścićczłowieka i umieścić go w tłumieinną jest wyb­rać z tłumujest wyb­rać z tłumu człowiekaz tłumu człowieka i razczłowieka i raz rzu­ciw­szyi raz rzu­ciw­szy okiem

Gdy­bym miał wyb­rać tyl­ko jedną sen­ten­cje... na ko­niec swo­jego głupiego życia, wyb­rałbym tą: Żyj tak aby pływa­jac w szam­bie, nie ub­rudzić się.Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.Życie każde­go człowieka jest dzien­ni­kiem, w którym chciałoby się na­pisać jedną his­to­rię, a pisze się inną.Wiara jest koroną godności człowieka. Niesłychanie trudno odzyskać straconą koronę i umieścić ją ponownie na głowie. Jak więc trzeba jej strzec!Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu.Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dawać zwycięstwo.