Jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń 


jedną-z naj­ważniej­szych-de­cyz­ji-w życiu-po­dej­muję-z tych-al­terna­tyw­nych-rozwiązń 
stokrotka123jednąz naj­ważniej­szychde­cyz­jiw życiupo­dej­mujęz tychal­terna­tyw­nychrozwiązń jedną z naj­ważniej­szychz naj­ważniej­szych de­cyz­jide­cyz­ji w życiuw życiu po­dej­mujępo­dej­muję z tychz tych al­terna­tyw­nychal­terna­tyw­nych rozwiązń jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­jiz naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiude­cyz­ji w życiu po­dej­mujęw życiu po­dej­muję z tychpo­dej­muję z tych al­terna­tyw­nychz tych al­terna­tyw­nych rozwiązń jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiuz naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­mujęde­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tychw życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nychpo­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­mujęz naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tychde­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nychw życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń 

Noc ma set­ki al­terna­tyw do spa­nia i jedną osobę, z którą chce­my je spełniać. Z cyk­lu po­wieści
noc- set­ki-al­terna­tyw-do spa­nia-i jedną-osobę-z którą-chce­my- spełniać-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem. -doorka
wiele-jest na świecie-rzeczy-dla-nas-ważnych-lecz-jak często-nie ­trze­gamy-tych-naj­ważniej­szych-które-są przed-naszym-nosem
Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy
moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić