Jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń 


jedną-z naj­ważniej­szych-de­cyz­ji-w życiu-po­dej­muję-z tych-al­terna­tyw­nych-rozwiązń 
stokrotka123jednąz naj­ważniej­szychde­cyz­jiw życiupo­dej­mujęz tychal­terna­tyw­nychrozwiązń jedną z naj­ważniej­szychz naj­ważniej­szych de­cyz­jide­cyz­ji w życiuw życiu po­dej­mujępo­dej­muję z tychz tych al­terna­tyw­nychal­terna­tyw­nych rozwiązń jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­jiz naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiude­cyz­ji w życiu po­dej­mujęw życiu po­dej­muję z tychpo­dej­muję z tych al­terna­tyw­nychz tych al­terna­tyw­nych rozwiązń jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiuz naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­mujęde­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tychw życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nychpo­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­mujęz naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tychde­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nychw życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń 

Noc ma set­ki al­terna­tyw do spa­nia i jedną osobę, z którą chce­my je spełniać. Z cyk­lu po­wieści He­roizm w pra­cy apos­tol­skiej prze­jawia się w od­ważnym po­dej­mo­waniu dzieł i za­dań naj­trud­niej­szych w da­nym śro­dowis­ku, za­nie­cha­nych przez in­nych ja­ko Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.