Jedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życia bez płace­nia ce­ny za nie.


jedną-z za­let-ak­tor­stwa-jest możli­wość-przeżywa­nia-cudze­go-życia-bez-płace­nia-­ny-za nie
robert de nirojednąz za­letak­tor­stwajest możli­wośćprzeżywa­niacudze­gożyciabezpłace­niace­nyza niejedną z za­letz za­let ak­tor­stwaak­tor­stwa jest możli­wośćjest możli­wość przeżywa­niaprzeżywa­nia cudze­gocudze­go życiażycia bezbez płace­niapłace­nia ce­nyce­ny za niejedną z za­let ak­tor­stwaz za­let ak­tor­stwa jest możli­wośćak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­niajest możli­wość przeżywa­nia cudze­goprzeżywa­nia cudze­go życiacudze­go życia bezżycia bez płace­niabez płace­nia ce­nypłace­nia ce­ny za niejedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wośćz za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­niaak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­gojest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życiaprzeżywa­nia cudze­go życia bezcudze­go życia bez płace­niażycia bez płace­nia ce­nybez płace­nia ce­ny za niejedną z za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­niaz za­let ak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­goak­tor­stwa jest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życiajest możli­wość przeżywa­nia cudze­go życia bezprzeżywa­nia cudze­go życia bez płace­niacudze­go życia bez płace­nia ce­nyżycia bez płace­nia ce­ny za nie

Marze­nia się spełniają. Bez tej możli­wości na­tura nie pod­burzałaby nas do po­siada­nia ich. Dreams co­me true. Without that pos­si­bili­ty, na­ture would not in­ci­te us to ha­ve them. (ang.) Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu.Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.