Jedną z cech głupstwa jest logika.


jedną-z-cech-głupstwa-jest-logika
hugo dyonizy steinhausjednącechgłupstwajestlogikajedną zz cechcech głupstwagłupstwa jestjest logikajedną z cechz cech głupstwacech głupstwa jestgłupstwa jest logikajedną z cech głupstwaz cech głupstwa jestcech głupstwa jest logikajedną z cech głupstwa jestz cech głupstwa jest logika

Niezadowolenie jest jedną z zasadniczych cech każdego prawdziwego talentu.Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu.Ciekawość to jedna z najczęstszych cech żywotnych umysłu.Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych.Dla har­mo­nii małżeństwa le­piej jest, gdy zgod­ność do­tyczy cech bar­dziej po­wie­rzchow­nych, a roz­bieżność cech głębszych.Jedną z cech miłości jest krańco­wa wrażli­wość na wi­dok twarzy po­dob­nych do twarzy ukocha­nej ko­biety, i od­kry­wanie jej w twarzach nieznanych.