Jedną ze wspaniałych cech młodości jest wiara, że wszystko można zmienić. Tę wielką nadzieję ma się przez cały czas. Dojrzeć znaczy wyrzec się tej wiary - i to jest smutne. Doświadczenie uczy, że z pewnymi rzeczami trzeba się zgodzić.


jedną-ze-wspaniałych-cech-młodoś-jest-wiara-że-wszystko-można-zmienić-tę-wielką-nadzieję-ę-przez-cały-czas-dojrzeć-znaczy-wyrzec-ę
liv ullmanjednązewspaniałychcechmłodościjestwiarażewszystkomożnazmienićwielkąnadziejęsięprzezcałyczasdojrzećznaczywyrzectejwiarytosmutnedoświadczenieuczypewnymirzeczamitrzebazgodzićjedną zeze wspaniałychwspaniałych cechcech młodościmłodości jestjest wiaraże wszystkowszystko możnamożna zmienićtę wielkąwielką nadziejęnadzieję masię przezprzez całycały czasdojrzeć znaczyznaczy wyrzecwyrzec sięsię tejtej wiarywiaryjest smutnedoświadczenie uczyz pewnymipewnymi rzeczamirzeczami trzebatrzeba sięsię zgodzićjedną ze wspaniałychze wspaniałych cechwspaniałych cech młodościcech młodości jestmłodości jest wiaraże wszystko możnawszystko można zmienićtę wielką nadziejęwielką nadzieję manadzieję ma sięma się przezsię przez całyprzez cały czasdojrzeć znaczy wyrzecznaczy wyrzec sięwyrzec się tejsię tej wiarytej wiaryi to jestże z pewnymiz pewnymi rzeczamipewnymi rzeczami trzebarzeczami trzeba siętrzeba się zgodzić

Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec.. . . przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane. . .Gdy się wie­rzy, można na­wet nie mieć nadziei. Gdy ma się nadzieję, to wiara nie jest konieczna.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływuJest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.