Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła.


jedna-trzecia-ludzi-w-ameryce-chce-schudnąć-jedna-trzecia-pragnie-utyć-a-jedna-trzecia-jeszcze-ę-nie-ważyła
john steinbeckjednatrzecialudziamerycechceschudnąćjednapragnieutyćjeszczesięnieważyłajedna trzeciatrzecia ludziludzi ww ameryceameryce chcechce schudnąćjedna trzeciatrzecia pragniepragnie utyćjedna trzeciatrzecia jeszczejeszcze sięsię nienie ważyłajedna trzecia ludzitrzecia ludzi wludzi w amerycew ameryce chceameryce chce schudnąćjedna trzecia pragnietrzecia pragnie utyća jedna trzeciajedna trzecia jeszczetrzecia jeszcze sięjeszcze się niesię nie ważyłajedna trzecia ludzi wtrzecia ludzi w ameryceludzi w ameryce chcew ameryce chce schudnąćjedna trzecia pragnie utyća jedna trzecia jeszczejedna trzecia jeszcze siętrzecia jeszcze się niejeszcze się nie ważyłajedna trzecia ludzi w amerycetrzecia ludzi w ameryce chceludzi w ameryce chce schudnąća jedna trzecia jeszcze sięjedna trzecia jeszcze się nietrzecia jeszcze się nie ważyła

Między jedną miłością a drugą trzeba, dla przyzwoitości, przebyć kwarantannę z trzecią.Trzecia wiosna w życiu mężczyzny jest bardzo niebezpieczna, bo zaraz po niej następuje zima.Jeżeli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, jedynym dla niego ratunkiem jest ucieczka z trzecią.Trzecia po południu to godzina, kiedy zawsze jest za późno lub za wcześnie na wszystko, cokolwiek chcemy zrobić.Nie wiem na co będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na pewno na maczugi.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.