Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.


jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
bernard Śwjedynąrzecząktóraniejeststratączasuposzukiwanieboganawetjeślionnieosiągalnyjedyną rzecząktóra nienie jestjest stratąstratą czasujest poszukiwanieposzukiwanie boganawet jeślijeśli onon jestjest nieosiągalnyktóra nie jestnie jest stratąjest stratą czasujest poszukiwanie boganawet jeśli onjeśli on jeston jest nieosiągalnyktóra nie jest stratąnie jest stratą czasunawet jeśli on jestjeśli on jest nieosiągalnyktóra nie jest stratą czasunawet jeśli on jest nieosiągalny

Jedyną rzeczą, którą od czasu do czasu kobieta zatrzymuje dla siebie, są pieniądze.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń.Milczenie jest jedyną rzeczą ze złota, którą kobiety zdecydowanie pogardzają.Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka.