Jedyną rzeczą niezbędną, by zapanowało zło, jest to by ludzie dobrej woli nie czynili nic.


jedyną-rzeczą-niezbędną-by-zapanowało-zło-jest-to-by-ludzie-dobrej-woli-nie-czynili-nic
edmund burkejedynąrzecząniezbędnąbyzapanowałozłojesttoludziedobrejwolinieczynilinicjedyną rzecząrzeczą niezbędnąby zapanowałozapanowało złoby ludzieludzie dobrejdobrej woliwoli nienie czyniliczynili nicjedyną rzeczą niezbędnąby zapanowało złojest to byby ludzie dobrejludzie dobrej wolidobrej woli niewoli nie czynilinie czynili nicjest to by ludzieby ludzie dobrej woliludzie dobrej woli niedobrej woli nie czyniliwoli nie czynili nicjest to by ludzie dobrejby ludzie dobrej woli nieludzie dobrej woli nie czynilidobrej woli nie czynili nic

Dla dobrej woli nie ma zapory, intensywnej chęci nic się nie oprze.Zawczasu usuwać morderców znaczyłoby więc - zachować życie. Ale właśnie tego ludzie dobrej woli przeważnie nie potrafią, a już nigdy radykalnie.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Gdy kobieta staje przed tobą naga, jest to jej akt dobrej woli.Tolerancja jest to gotowość przyznania przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana