Jedynactwo zaś sprawia, że młoda dziewczyna uważająca siebie za centrum świata, z trudem tylko może zrozumieć wymagania stawiane jej już jako kobiecie. Wyraża się niemal z reguły w nieprawidłowym stosunku do mężczyzny, z którym się związała .


jedynactwo-zaś-sprawia-że-młoda-dziewczyna-uważająca-siebie-za-centrum-świata-z-trudem-tylko-może-zrozumieć-wymagania-stawiane-jej-już-jako
wanda krzemińskajedynactwozaśsprawiażemłodadziewczynauważającasiebiezacentrumświatatrudemtylkomożezrozumiećwymaganiastawianejejjużjakokobieciewyrażasięniemalregułynieprawidłowymstosunkudomężczyznyktórymzwiązałajedynactwo zaśzaś sprawiaże młodamłoda dziewczynadziewczyna uważającauważająca siebiesiebie zaza centrumcentrum świataz trudemtrudem tylkotylko możemoże zrozumiećzrozumieć wymaganiawymagania stawianestawiane jejjej jużjuż jakojako kobieciewyraża sięsię niemalniemal zz regułyreguły ww nieprawidłowymnieprawidłowym stosunkustosunku dodo mężczyznyz którymktórym sięsię związałazwiązałajedynactwo zaś sprawiaże młoda dziewczynamłoda dziewczyna uważającadziewczyna uważająca siebieuważająca siebie zasiebie za centrumza centrum świataz trudem tylkotrudem tylko możetylko może zrozumiećmoże zrozumieć wymaganiazrozumieć wymagania stawianewymagania stawiane jejstawiane jej jużjej już jakojuż jako kobieciewyraża się niemalsię niemal zniemal z regułyz reguły wreguły w nieprawidłowymw nieprawidłowym stosunkunieprawidłowym stosunku dostosunku do mężczyznyz którym sięktórym się związałasię związała

Dziewczyna zaś nie zdawała sobie sprawy, że pierwszy stosunek może obudzić w niej głód seksualny. O tym dziewczętom na ogół się nie mówi, prawdą jednak jest, że nowo powstała potrzeba seksualna jest trudna do opanowania, szczególnie dla kogoś, kto nie umie sobą kierować. Stąd może się zrodzić późniejsza tendencja przechodzenia z rąk do rąk , szukania coraz nowych doznań. Dlatego chłopiec, który jest tym pierwszym bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Dziewczyna zaś, która dla zabawy, lekkomyślnie podnieca chłopca, potem zaś umyka bojąc się samego aktu - również bywa odpowiedzialna za zdarzające się wcale nie tak rzadko wypaczenia w życiu seksualnym młodego mężczyzny .Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.Miłość jest ważna jako przeniesienie całej naszej aktywności życiowej z siebie na drugiego człowieka, jako przesunięcie centrum naszego życia osobistego.I kokietka może być zdolna do prawdziwej namiętności. Tylko, że nie w stosunku do tego samego mężczyzny, w tym rzecz.W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda kobieta i młoda kobieta.Dojrzałej kobiecie przydać piękna może już jedynie oko zakochanego mężczyzny.