Jedyni ludzie którzy nigdy nie wychodzą z mody to anarchiści jest ich tak niewielu że nie mogą nawet wychodzić z mody.


jedyni-ludzie-którzy-nigdy-nie-wychodzą-z-mody-to-anarchiś-jest-ich-tak-niewielu-że-nie-mogą-nawet-wychodzić-z-mody
gertruda steinjedyniludziektórzynigdyniewychodząmodytoanarchiścijestichtakniewielużemogąnawetwychodzićmodyjedyni ludzieludzie którzyktórzy nigdynigdy nienie wychodząwychodzą zz modyanarchiści jestjest ichich taktak niewieluniewielu żeże nienie mogąmogą nawetnawet wychodzićwychodzić zz modyjedyni ludzie którzyludzie którzy nigdyktórzy nigdy nienigdy nie wychodząnie wychodzą zwychodzą z modymody to anarchiścianarchiści jest ichjest ich takich tak niewielutak niewielu żeniewielu że nieże nie mogąnie mogą nawetmogą nawet wychodzićnawet wychodzić zwychodzić z modyjedyni ludzie którzy nigdyludzie którzy nigdy niektórzy nigdy nie wychodząnigdy nie wychodzą znie wychodzą z modyz mody to anarchiścimody to anarchiści jestanarchiści jest ich takjest ich tak niewieluich tak niewielu żetak niewielu że nieniewielu że nie mogąże nie mogą nawetnie mogą nawet wychodzićmogą nawet wychodzić znawet wychodzić z modyjedyni ludzie którzy nigdy nieludzie którzy nigdy nie wychodząktórzy nigdy nie wychodzą znigdy nie wychodzą z modywychodzą z mody to anarchiściz mody to anarchiści jestmody to anarchiści jest ichanarchiści jest ich tak niewielujest ich tak niewielu żeich tak niewielu że nietak niewielu że nie mogąniewielu że nie mogą nawetże nie mogą nawet wychodzićnie mogą nawet wychodzić zmogą nawet wychodzić z mody

Jedynie pierwotny strój Ewy nigdy nie wychodi z mody.Przeciętna kobieta poświęca dla mody nawet zdrowie i urodę.Mo­da - to, co wychodzi z mody.Jeden z uroków mody polega na tym, że niczemu nie służy.Moda to to, co wychodzi z mody.Moda to co wychodzi z mody.