Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.


jedynie-miłość-rozumie-tajemnicę-innych-obdarować-i-samemu-przy-tym-stać-ę-bogatym
clemens von brentanojedyniemiłośćrozumietajemnicęinnychobdarowaćsamemuprzytymstaćsiębogatymjedynie miłośćmiłość rozumierozumie tajemnicęinnych obdarowaćobdarować ii samemusamemu przyprzy tymtym staćstać sięsię bogatymjedynie miłość rozumiemiłość rozumie tajemnicęinnych obdarować iobdarować i samemui samemu przysamemu przy tymprzy tym staćtym stać sięstać się bogatymjedynie miłość rozumie tajemnicęinnych obdarować i samemuobdarować i samemu przyi samemu przy tymsamemu przy tym staćprzy tym stać siętym stać się bogatyminnych obdarować i samemu przyobdarować i samemu przy tymi samemu przy tym staćsamemu przy tym stać sięprzy tym stać się bogatym

Amerykańska polityka opiera się na dwóch zasadach: każdy prezydent USA powinien mieć swoją wojnę. I druga: mogą przy tym zostawić innych bez pomocy. A przy tym podkreślają z upodobaniem, że są prawdziwymi chrześcijanami.Stać się przy­jacielem ukocha­nej przed­tem ko­biety jest to poczci­wy sposób za­pom­nienia o niej; miłość bo­wiem, za­mieniając się w przy­jaźń, przes­ta­je być miłością.Aby samemu stać się lepszym nie musisz czekać na lepszy świat.Z czterech ubiorów, które znaczą życie katoliczki, jedynie suknię ślubną wybiera się samemu, kładzie świadomie, z własnej woli.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.Ten, który alczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich. Kiedy spoglądasz w otchłań, ona rónież patrzy w   ciebie.