Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.


jedynie-prawda-jest-i-może-być-fundamentem-szczęścia-tak-poszczególnych-ludzi-jak-i-całej-ludzkoś
maksymilian kolbejedynieprawdajestmożebyćfundamentemszczęściatakposzczególnychludzijakcałejludzkościjedynie prawdaprawda jestjest ii możemoże byćbyć fundamentemfundamentem szczęściaszczęścia taktak poszczególnychposzczególnych ludziludzi jakjak ii całejcałej ludzkościjedynie prawda jestprawda jest ijest i możei może byćmoże być fundamentembyć fundamentem szczęściafundamentem szczęścia takszczęścia tak poszczególnychtak poszczególnych ludziposzczególnych ludzi jakludzi jak ijak i całeji całej ludzkościjedynie prawda jest iprawda jest i możejest i może byći może być fundamentemmoże być fundamentem szczęściabyć fundamentem szczęścia takfundamentem szczęścia tak poszczególnychszczęścia tak poszczególnych ludzitak poszczególnych ludzi jakposzczególnych ludzi jak iludzi jak i całejjak i całej ludzkościjedynie prawda jest i możeprawda jest i może byćjest i może być fundamentemi może być fundamentem szczęściamoże być fundamentem szczęścia takbyć fundamentem szczęścia tak poszczególnychfundamentem szczęścia tak poszczególnych ludziszczęścia tak poszczególnych ludzi jaktak poszczególnych ludzi jak iposzczególnych ludzi jak i całejludzi jak i całej ludzkości

Istnieje tyle rodzajów szczęścia, ile miar poszczególnych ludzi.Gdy się zobaczyło tylko piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.Bo tak naprawdę - w górach nikt nikomu nie pomoże. Nie weźmie na plecy i nie zniesie na dół wyczerpanego kolegi. Może jedynie zmobilizować tego drugiego, by sięgnął do swoich rezerw. Może stworzyć, być może złudne poczucie bezpieczeństwa, przywrócić wiarę we własne siły, zachęcić do dalszego działania.Historię ludzkości w naszym wieku ukształtowały dwa czynniki - rozwój nauk ścisłych i technologii oraz wielkie burze ideologiczne, które zmieniły losy całej ludzkości: rewolucja rosyjska oraz jej następstwa - prawicowe i lewicowe tyranie totalitarne i wybuch nacjonalizmu, rasizmu i nietolerancji religijnej.