Jedynie władza uświęca prawo. Jedynie władza daje prawu pozycję uprzywilejowaną, jedynie ona je ucieleśnia. Nagie prawo jest straszliwsze od nagiej władzy.


jedynie-władza-uświęca-prawo-jedynie-władza-daje-prawu-pozycję-uprzywilejowaną-jedynie-ona-ucieleśnia-nagie-prawo-jest-straszliwsze-od
karol schmittjedyniewładzauświęcaprawodajeprawupozycjęuprzywilejowanąjedynieonaucieleśnianagieprawojeststraszliwszeodnagiejwładzyjedynie władzawładza uświęcauświęca prawojedynie władzawładza dajedaje prawuprawu pozycjępozycję uprzywilejowanąjedynie onaona jeje ucieleśnianagie prawoprawo jestjest straszliwszestraszliwsze odod nagiejnagiej władzyjedynie władza uświęcawładza uświęca prawojedynie władza dajewładza daje prawudaje prawu pozycjęprawu pozycję uprzywilejowanąjedynie ona jeona je ucieleśnianagie prawo jestprawo jest straszliwszejest straszliwsze odstraszliwsze od nagiejod nagiej władzy

Naród ma jedynie prawo być jako państwo.Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice.[W ustroju despotycznym] Każdy winien mieć poczucie, że lepiej jest dlań, aby władza w ogóle nie słyszała o nim, i że bezpieczeństwo znajduje jedynie w swej nicości.Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie.Miłości nie można znaleźć. Jedynie ona, jeśli cię odszuka, może cię przemienić.Miłość po­win­na po­zos­tać fas­cy­nacją, zacza­rowa­niem, jeśli władza ko­biety ma trwać. Gdy zni­ka ta­jem­ni­ca, gi­nie władza.