Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet.


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
pierre charronjedynysposóbzapobieżeniazazdrościtozasłużyćnaprzedmiotwłasnychpożądańjestonabowiemnieufnościąwobecsiebiesamegoświadectwemnikłychnaszychzaletjedyny sposóbsposób zapobieżeniazapobieżenia zazdrościzasłużyć nana przedmiotprzedmiot własnychwłasnych pożądańjest onaona bowiembowiem nieufnościąnieufnością wobecwobec siebiesiebie samegoświadectwem nikłychnikłych naszychnaszych zaletjedyny sposób zapobieżeniasposób zapobieżenia zazdrościzazdrości to zasłużyćzasłużyć na przedmiotna przedmiot własnychprzedmiot własnych pożądańjest ona bowiemona bowiem nieufnościąbowiem nieufnością wobecnieufnością wobec siebiewobec siebie samegoświadectwem nikłych naszychnikłych naszych zalet

Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. -Pierre Charron
jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań
Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet. -Pierre Charron
je­dyny-sposób-za­pobieżenia-zaz­droś-to zasłużyć-na przed­miot-włas­nych-pożądań-jest ona-bo­wiem-nieuf­nośą-wo­bec-siebie
Jedyny sposób zrzucenia z siebie ciężaru hierarchii, to znalezienie się na jej szczycie. -Tadeusz Mostowicz Dołęga
jedyny-sposób-zrzucenia-z-siebie-ężaru-hierarchii-to-znalezienie-ę-na-jej-szczycie
Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności. -Andrew Marvell
miłość-więc-co-nas-rozpłomieniacchoć-los-nam-szkodzi-i-zazdroś-składa-ę-z-naszych-dusz-złączenia-i-naszych-gwiazd-przeciwstawnoś
Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób
człowiek-nie-jest-tylko-sprawcą-swoich-czynów-ale-przez-te-czyny-jest-zarazem-w-jakiś-sposób-twórcą-siebie-samego