Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań. Jest ona bowiem nieufnością wobec siebie samego, świadectwem nikłych naszych zalet.


jedyny-sposób-zapobieżenia-zazdroś-to-zasłużyć-na-przedmiot-własnych-pożądań-jest-ona-bowiem-nieufnośą-wobec-siebie-samego-świadectwem
pierre charronjedynysposóbzapobieżeniazazdrościtozasłużyćnaprzedmiotwłasnychpożądańjestonabowiemnieufnościąwobecsiebiesamegoświadectwemnikłychnaszychzaletjedyny sposóbsposób zapobieżeniazapobieżenia zazdrościzasłużyć nana przedmiotprzedmiot własnychwłasnych pożądańjest onaona bowiembowiem nieufnościąnieufnością wobecwobec siebiesiebie samegoświadectwem nikłychnikłych naszychnaszych zaletjedyny sposób zapobieżeniasposób zapobieżenia zazdrościzazdrości to zasłużyćzasłużyć na przedmiotna przedmiot własnychprzedmiot własnych pożądańjest ona bowiemona bowiem nieufnościąbowiem nieufnością wobecnieufnością wobec siebiewobec siebie samegoświadectwem nikłych naszychnikłych naszych zalet

Jedyny sposób zapobieżenia zazdrości, to zasłużyć na przedmiot własnych pożądań.Je­dyny sposób za­pobieżenia zaz­drości to zasłużyć na przed­miot włas­nych pożądań. Jest ona bo­wiem nieuf­nością wo­bec siebie sa­mego, świadec­twem nikłych naszych zalet.Życie duchowe nie jest niczym innym, jak właśnie miłością. Kochać wcale nie znaczy czynić dobro, wspomagać czy też chronić kogoś, bowiem w ten sposób traktujemy bliźniego jak zwykły przedmiot, zaś siebie samych postrzegamy jako istoty mądre i szlachetne. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Kochać znaczy połączyć się z drugim człowiekiem i dostrzec w nim iskrę Boga.Jedyny sposób zrzucenia z siebie ciężaru hierarchii, to znalezienie się na jej szczycie.Miłość więc, co nas rozpłomienia,cChoć los nam szkodzi i zazdrości, Składa się z naszych dusz złączenia i naszych gwiazd przeciwstawności.Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób