Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.


jedynym-całkowicie-bezinteresownym-przyjacielem-którego-można-mieć-na-tym-interesownym-świecie-takim-który-nigdy-go-nie-opuś-nigdy-nie-okaże
george vestjedynymcałkowiciebezinteresownymprzyjacielemktóregomożnamiećnatyminteresownymświecietakimktórynigdygonieopuściokażesięniewdzięcznymlubzdradzieckimjestpiespocałujerękęktórabędziemogłamudaćjeśćwyliżeranyodniesionestarciubrutalnościąświatakiedywszyscyinniprzyjacieleodejdąonpozostaniejedynym całkowiciecałkowicie bezinteresownymbezinteresownym przyjacielemktórego możnamożna miećmieć nana tymtym interesownyminteresownym świeciektóry nigdynigdy gogo nienie opuścinigdy nienie okażeokaże sięsię niewdzięcznymniewdzięcznym lublub zdradzieckimjest piespocałujepocałuje rękęktóra nienie będziebędzie mogłamogła mumu daćdać jeśćwyliże ranyrany odniesioneodniesione ww starciustarciu zz brutalnościąbrutalnością światakiedykiedy wszyscywszyscy inniinni przyjacieleprzyjaciele odejdąon pozostaniejedynym całkowicie bezinteresownymcałkowicie bezinteresownym przyjacielemktórego można miećmożna mieć namieć na tymna tym interesownymtym interesownym świeciektóry nigdy gonigdy go niego nie opuścinigdy nie okażenie okaże sięokaże się niewdzięcznymsię niewdzięcznym lubniewdzięcznym lub zdradzieckimpocałuje rękęktóra nie będzienie będzie mogłabędzie mogła mumogła mu daćmu dać jeśćwyliże rany odniesionerany odniesione wodniesione w starciuw starciu zstarciu z brutalnościąz brutalnością światakiedy wszyscykiedy wszyscy inniwszyscy inni przyjacieleinni przyjaciele odejdą

Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie.Przyszłości nie ma lub jest. Można ją rysować, opisywać w cyfrach, zamknąć w tabelach, nigdy nie będzie to miało nic wspólnego z tym, czym się okaże dla każdego we wszystkich następujących po sobie chwilach.Mężczyzna to jak pies. Dać mu jeść i miejsce do spania, to już swej budy nie opuści.Mężczyz­na to jak pies - dać mu jeść i miej­sce do spa­nia, a już swej bu­dy nie opuści.Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść?Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.