Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną.


jedynym-pięknem-w-sztuce-jest-życie-ludzkie-sztuka-rośnie-kiedy-rosną-ludzie-i-ginie-gdy-oni-giną
george bernard shawjedynympięknemsztucejestżycieludzkiesztukarośniekiedyrosnąludzieginiegdyoniginąjedynym pięknempięknem ww sztucesztuce jestjest życieżycie ludzkiesztuka rośniekiedy rosnąrosną ludziei giniegdy onioni ginąjedynym pięknem wpięknem w sztucew sztuce jestsztuce jest życiejest życie ludzkiekiedy rosną ludziegdy oni ginąjedynym pięknem w sztucepięknem w sztuce jestw sztuce jest życiesztuce jest życie ludzkiejedynym pięknem w sztuce jestpięknem w sztuce jest życiew sztuce jest życie ludzkie

Wielcy artyści to ludzie, którzy w swojej sztuce odnajdują sposób bycia sobą, wszelkie zaś pretensje tak w sztuce jak i w życiu. -Margot Fonteyn
wielcy-artyś-to-ludzie-którzy-w-swojej-sztuce-odnajdują-sposób-bycia-sobą-wszelkie-zaś-pretensje-tak-w-sztuce-jak-i-w-życiu
Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery
jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. -Johann Wolfgang Goethe
kiedy-ludzie-stają-ę-naprawdę-źli-jedynym-uczuciem-jakie-im-pozostaje-jest-radość-z-cudzej-krzywdy
Miłość jest jedynym kwiatem, który rośnie i rozwija się niezależnie od pór roku. -Khalil Gibran
miłość-jest-jedynym-kwiatem-który-rośnie-i-rozwija-ę-niezależnie-od-pór-roku
Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca. -Kurt Cobain
gdzie-idą-źli-ludzie-kiedy-umierają-oni-nie tra­fiają-do nieba-gdzie-fru­wają-anioły-oni-schodzą-do og­niste­go-­ziora-i smażą-ę