Jedynym ryzykiem uprawiania seksu przed występem jest ryzyko afektowanego brzmienia.


jedynym-ryzykiem-uprawiania-seksu-przed-występem-jest-ryzyko-afektowanego-brzmienia
luciano pavarottijedynymryzykiemuprawianiaseksuprzedwystępemjestryzykoafektowanegobrzmieniajedynym ryzykiemryzykiem uprawianiauprawiania seksuseksu przedprzed występemwystępem jestjest ryzykoryzyko afektowanegoafektowanego brzmieniajedynym ryzykiem uprawianiaryzykiem uprawiania seksuuprawiania seksu przedseksu przed występemprzed występem jestwystępem jest ryzykojest ryzyko afektowanegoryzyko afektowanego brzmieniajedynym ryzykiem uprawiania seksuryzykiem uprawiania seksu przeduprawiania seksu przed występemseksu przed występem jestprzed występem jest ryzykowystępem jest ryzyko afektowanegojest ryzyko afektowanego brzmieniajedynym ryzykiem uprawiania seksu przedryzykiem uprawiania seksu przed występemuprawiania seksu przed występem jestseksu przed występem jest ryzykoprzed występem jest ryzyko afektowanegowystępem jest ryzyko afektowanego brzmienia

Nigdy nie mogłam pogodzić się z kreowaniem mnie na symbol seksu. Z seksu uczyniono przedmiot. Nienawidzę myśli, że mam być przedmiotem.Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć.Wszys­tko, co zaw­dzięcza­my pub­liczności, jest dob­rym występem.Sprawiedliwość jest pustą nazwą. To, co ktoś zdobywa i utrzymuje pracowitością i ryzykiem - to jego.W la­tach wczes­nej młodości stoimy przed cze­kającym nas życiem ni­by dzieci przed kur­tyną teat­ralną, ra­dośnie i w na­pięciu wyglądając rzeczy, które mają na­dejść. Na szczęście nie wiemy, co rzeczy­wiście na­dej­dzie. Kto by to bo­wiem wie­dział, ten na dzieci mógłby spoglądać jak na niewin­nych wi­nowajców, ska­zanych co praw­da nie na śmierć, lecz na życie, ale nie znających jeszcze brzmienia swe­go wyroku.Oto postęp prawdziwy: od seksu bez dzieci do dzieci bez seksu.