Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...


jes­teś-daleko-a-może-sie­dzisz-obok-znaczysz-dla-mnie-żo-przy-to­bie-pragnę-być-sobą-zam­knę-oczy-gdy- ot­worze-chcę-ciebie-przy
nefratejes­teśdalekomożesie­dziszobokznaczyszdlamniedużoprzyto­biepragnębyćsobązam­knęoczygdyje ot­worzechcęciebieprzyso­bieuczućdo­tyki na­pawać sięuśmiechemkochaćciębar­dziejniżwcześniejbudzić sięi pat­rzećjak zasypiaszchcęby wie­działo tymświatleczto będzienaszasłod­katajemnicajes­teś dalekomoże sie­dziszsie­dzisz obokznaczysz dladla mniemnie dużoprzy to­bieto­bie pragnępragnę byćbyć sobązam­knę oczygdy je ot­worzeje ot­worze chcęchcę ciebieciebie przyprzy so­bieuczuć do­tykdo­tyk i na­pawać sięi na­pawać się uśmiechemkochać cięcię bar­dziejbar­dziej niżniż wcześniejbudzić się przyprzy to­bieto­bie i pat­rzećjak zasypiasz chcęchcę by wie­działby wie­dział o tymo tym światlecz to będzieto będzie naszanasza słod­kasłod­ka tajemnicadaleko a możea może sie­dziszmoże sie­dzisz obokznaczysz dla mniedla mnie dużoprzy to­bie pragnęto­bie pragnę byćpragnę być sobągdy je ot­worze chcęje ot­worze chcę ciebiechcę ciebie przyciebie przy so­bieuczuć do­tyk i na­pawać siędo­tyk i na­pawać się uśmiechemkochać cię bar­dziejcię bar­dziej niżbar­dziej niż wcześniejbudzić się przy to­bieprzy to­bie i pat­rzećjak zasypiasz chcę by wie­działchcę by wie­dział o tymby wie­dział o tym światlecz to będzie naszato będzie nasza słod­kanasza słod­ka tajemnica