Jes­teś daleko A może sie­dzisz obok? Znaczysz dla mnie dużo, Przy To­bie pragnę być sobą. Zam­knę oczy, Gdy je ot­worze chcę Ciebie przy so­bie, Uczuć do­tyk i na­pawać się uśmiechem. Kochać Cię Bar­dziej niż wcześniej. Budzić się przy To­bie i pat­rzeć, jak zasypiasz... Chcę by wie­dział o tym świat, Lecz to będzie nasza słod­ka tajemnica...


jes­teś-daleko-a-może-sie­dzisz-obok-znaczysz-dla-mnie-żo-przy-to­bie-pragnę-być-sobą-zam­knę-oczy-gdy- ot­worze-chcę-ciebie-przy
nefratejes­teśdalekomożesie­dziszobokznaczyszdlamniedużoprzyto­biepragnębyćsobązam­knęoczygdyje ot­worzechcęciebieprzyso­bieuczućdo­tyki na­pawać sięuśmiechemkochaćciębar­dziejniżwcześniejbudzić sięi pat­rzećjak zasypiaszchcęby wie­działo tymświatleczto będzienaszasłod­katajemnicajes­teś dalekomoże sie­dziszsie­dzisz obokznaczysz dladla mniemnie dużoprzy to­bieto­bie pragnępragnę byćbyć sobązam­knę oczygdy je ot­worzeje ot­worze chcęchcę ciebieciebie przyprzy so­bieuczuć do­tykdo­tyk i na­pawać sięi na­pawać się uśmiechemkochać cięcię bar­dziejbar­dziej niżniż wcześniejbudzić się przyprzy to­bieto­bie i pat­rzećjak zasypiasz chcęchcę by wie­działby wie­dział o tymo tym światlecz to będzieto będzie naszanasza słod­kasłod­ka tajemnicadaleko a możea może sie­dziszmoże sie­dzisz obokznaczysz dla mniedla mnie dużoprzy to­bie pragnęto­bie pragnę byćpragnę być sobągdy je ot­worze chcęje ot­worze chcę ciebiechcę ciebie przyciebie przy so­bieuczuć do­tyk i na­pawać siędo­tyk i na­pawać się uśmiechemkochać cię bar­dziejcię bar­dziej niżbar­dziej niż wcześniejbudzić się przy to­bieprzy to­bie i pat­rzećjak zasypiasz chcę by wie­działchcę by wie­dział o tymby wie­dział o tym światlecz to będzie naszato będzie nasza słod­kanasza słod­ka tajemnica

Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Let­nim dniem, w kapeluszu wi­tam cię przy pociągu. Ma­lino­wym pocałunkiem zat­rzy­mam cię przy sobie. Wiatr zer­wał się te­go ranka gdy pat­rzyłeś mi w oczy. Nie mówi się o tym, co działo się pod po­wieką nocy. Naj­piękniej­szy jest dzień rozświet­lo­ny twoim uśmiechem. I chcę się kochać, tak bar­dzo chcę się kochać! Gdy widzi się ciebie, pat­rzące­go na mnie, nie widzące­go ni­kogo innego.  Chcenia'. Chciałabym, żebyś przes­tał się tak spie­szyć. Żebyś się zat­rzy­mał. Wziął mnie w ra­miona. Przy­cisnął do siebie moc­no i po­wie­dział, że dla nas czas nie istnieje. Chcę Cię mieć. Chcę, żebyś był mój. Na włas­ność. Chcę Cię po­siadać i chcę, żebyś i Ty mnie po­siadał. Wszędzie.Jak­kolwiek. Kiedy­kol­wiek.Wczo­raj. Te­raz.Jut­ro. Już.Chcę. Ciebie. Ewen­tual­nie, zro­bię dla Ciebie wszystko.Jes­teś tu czu­je Cie lecz na Ciebie nie pat­rzę się chce za­pom­nieć o To­bie dziś ale mo­je ser­ce nie chce za ro­zumem iść i tak każde­go dnia od no­wa w mo­jej głowie wid­nieje Twa osoba poz­być się te­go ob­ra­zu nie mogę bo jes­tem bar­dzo za­kocha­na w Tobie ro­bie to ta­jem­nie, nie zauważasz tego ale to błąd bo zna­lazłaś drogę do ser­ca mego Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie znaczysz więcej niż cały świat a to wszys­tko tra­ci sens gdy przy mnie nie ma Cie tra­ci brawę, sta­je się czar­no-białe a to dla­tego, że jes­teś mym światem pot­rze­buje Cie ciągle jak kwiat wo­dy bez Ciebie usycham i czu­je jak umieram