Jes­teś dla mnie zagadką Za­gadką, która nie ma rozwiązania Ty­siącem ka­wałków układanki Skut­kiem bez przyczyny.


jes­teś-dla-mnie-zagadką-za­gadką-która-nie  rozwiązania-ty­ącem-ka­wałków-układanki-skut­kiem-bez-przyczyny
niejajes­teśdlamniezagadkąza­gadkąktóranie ma rozwiązaniaty­siącemka­wałkówukładankiskut­kiembezprzyczynyjes­teś dladla mniemnie zagadkązagadką za­gadkąktóra nie ma rozwiązanianie ma rozwiązania ty­siącemty­siącem ka­wałkówka­wałków układankiukładanki skut­kiemskut­kiem bezbez przyczynyjes­teś dla mniedla mnie zagadkąmnie zagadką za­gadkąktóra nie ma rozwiązania ty­siącemnie ma rozwiązania ty­siącem ka­wałkówty­siącem ka­wałków układankika­wałków układanki skut­kiemukładanki skut­kiem bezskut­kiem bez przyczynyjes­teś dla mnie zagadkądla mnie zagadką za­gadkąktóra nie ma rozwiązania ty­siącem ka­wałkównie ma rozwiązania ty­siącem ka­wałków układankity­siącem ka­wałków układanki skut­kiemka­wałków układanki skut­kiem bezukładanki skut­kiem bez przyczynyjes­teś dla mnie zagadką za­gadkąktóra nie ma rozwiązania ty­siącem ka­wałków układankinie ma rozwiązania ty­siącem ka­wałków układanki skut­kiemty­siącem ka­wałków układanki skut­kiem bezka­wałków układanki skut­kiem bez przyczyny

Jes­teś dziec­kiem życia bez gra­nic; jes­teś dziec­kiem wie­czności. Ty właśnie jes­teś cu­dem stworzenia Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień - roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk - uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu poddaje.Każdy sam dla siebie jest za­gadką i takąż za­gadką jest dla dru­giego człowieka; praw­do­podob­nie zaw­sze człowiek sta­wiał so­bie py­tanie: Dla nich jes­teś ze­rem a dla mnie jes­teś kimś kto pot­ra­fi zrozumieć po­cie­szyć przy­tulić i po­wie­dzieć że jut­ro wszys­tko będzie dobrze Może nie jes­teś ideałem Ale dla mnie jes­teś wszystkim - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.