Jes­teś jak maszy­na zaprogramowany Zro­bię to i tamto A mnie szlag tra­fia jak patrzę... Mógłbyś mnie te­raz mieć Taką wyuzdaną ... nagą ... spragnioną Zro­bić mi dob­rze Li­zać ... Ssać... Płakać z roz­koszy. .. Błagać o jeszcze... Ogar­nij się Czas na obiad.


jes­teś-jak maszy­na-zaprogramowany-zro­bię-to i tamto-a-mnie-szlag-tra­fia-jak-patrzę-mógłbyś-mnie-te­raz-mieć-taką-wyuzdaną
reniasilvajes­teśjak maszy­nazaprogramowanyzro­bięto i tamtomnieszlagtra­fiajakpatrzęmógłbyśte­razmiećtakąwyuzdanąnagąspragnionązro­bićmi dob­rzeli­zaćssaćpłakaćz roz­koszybłagaćo jeszczeogar­nij sięczasna obiadjes­teś jak maszy­najak maszy­na zaprogramowanyzaprogramowany zro­bięzro­bię to i tamtomnie szlagszlag tra­fiatra­fia jakjak patrzępatrzę mógłbyśmógłbyś mniemnie te­razte­raz miećmieć takątaką wyuzdanąwyuzdanąnagąnagąspragnionąspragnioną zro­bićzro­bić mi dob­rzemi dob­rze li­zaćli­zaćssaćssać płakaćpłakać z roz­koszybłagaćbłagać o jeszczeo jeszcze ogar­nij sięogar­nij się czasczas na obiadjes­teś jak maszy­na zaprogramowanyjak maszy­na zaprogramowany zro­bięzaprogramowany zro­bię to i tamtoto i tamto a mniea mnie szlagmnie szlag tra­fiaszlag tra­fia jaktra­fia jak patrzęjak patrzę mógłbyśpatrzę mógłbyś mniemógłbyś mnie te­razmnie te­raz miećte­raz mieć takąmieć taką wyuzdanątaką wyuzdanąwyuzdaną nagąnagąnagą spragnionąspragnioną zro­bićspragnioną zro­bić mi dob­rzezro­bić mi dob­rze li­zaćmi dob­rze li­zaćli­zać ssaćssać płakaćssać płakać z roz­koszybłagać o jeszczebłagać o jeszcze ogar­nij sięo jeszcze ogar­nij się czasogar­nij się czas na obiad