Jes­teś każdą moją myślą, każdą nadzieją, każdym moim marze­niem i nieważne, co przy­niesie nam przyszłość: każdy wspólnie spędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szy dzień me­go życia. Zaw­sze będę na­leżał wyłącznie do ciebie.


jes­teś-każdą-moją-myślą-każdą-nadzieją-każdym-moim-marze­niem-i nieważne-co przy­niesie-nam-przyszłość-każdy-wspólnie
nicholas sparksjes­teśkażdąmojąmyśląnadziejąkażdymmoimmarze­niemi nieważneco przy­niesienamprzyszłośćkażdywspólniespędzo­nydzieńto naj­wspa­nial­szyme­gożyciazaw­sze będęna­leżałwyłączniedo ciebiejes­teś każdąkażdą mojąmoją myśląkażdą nadziejąkażdym moimmoim marze­niemmarze­niem i nieważneco przy­niesie namnam przyszłośćkażdy wspólniewspólnie spędzo­nyspędzo­ny dzieńdzień to naj­wspa­nial­szyto naj­wspa­nial­szy dzieńdzień me­gome­go życiazaw­sze będę na­leżałna­leżał wyłączniewyłącznie do ciebiejes­teś każdą mojąkażdą moją myśląkażdym moim marze­niemmoim marze­niem i nieważneco przy­niesie nam przyszłośćkażdy wspólnie spędzo­nywspólnie spędzo­ny dzieńspędzo­ny dzień to naj­wspa­nial­szydzień to naj­wspa­nial­szy dzieńto naj­wspa­nial­szy dzień me­godzień me­go życiazaw­sze będę na­leżał wyłączniena­leżał wyłącznie do ciebie