jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień 


jes­teś-muzykiem-a-ja instrumentem-mus­kasz-moją-­lię-gitary-aby-grać-w-mym-umyś-na-lirze-moich-marzeń-aby-móc-znów-szar­pnąć-stru­ny
angel des penseursjes­teśmuzykiemja instrumentemmus­kaszmojąta­lięgitaryabygraćmymumyślenalirzemoichmarzeńmócznówszar­pnąćstru­nywestchnień jes­teś muzykiemja instrumentem mus­kaszmus­kasz mojąmoją ta­lięta­lię gitarygitary abyaby graćgrać ww mymmym umyśleumyśle nana lirzelirze moichmoich marzeńmarzeń abyaby mócmóc znówznów szar­pnąćszar­pnąć stru­nystru­ny moichmoich westchnień muzykiem a ja instrumentema ja instrumentem mus­kaszja instrumentem mus­kasz mojąmus­kasz moją ta­lięmoją ta­lię gitaryta­lię gitary abygitary aby graćaby grać wgrać w mymw mym umyślemym umyśle naumyśle na lirzena lirze moichlirze moich marzeńmoich marzeń abymarzeń aby mócaby móc znówmóc znów szar­pnąćznów szar­pnąć stru­nyszar­pnąć stru­ny moichstru­ny moich westchnień 

Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy!  -Andrea
jes­teś-ob­sesją-moich-myśli-naj­większym-pożąda­niem-dla-moich-oczu-po­kusą-dla-moich-ust-tor­turą-dla-mej-tęsknoty-i-wreszcie
****** *** Z czułością stąpam po po­kojach pełnych moich WSPOMNIEŃ, de­likat­nie mus­kając każdego... ...Ty jes­teś w jed­nym z nich... ****** ***  -Bożena BAJA
z-czułośą-stąpam-po po­kojach-pełnych-moich-wspomnieŃ-de­likat­nie-mus­kając-każdego-ty-jes­teś-w jed­nym-z nich- 
Żyj tak, aby każdy poz­na­ny człowiek po­myślał so­bie, że jes­teś spełnieniem je­go marzeń! ;)  -Ewelius
Żyj-tak-aby każdy-poz­na­ny-człowiek-po­myśł-so­bie-że jes­teś-spełnieniem-­go-marzeń-