jes­teś muzykiem a ja instrumentem mus­kasz moją ta­lię gitary aby grać w mym umyśle na lirze moich marzeń aby móc znów szar­pnąć stru­ny moich westchnień 


jes­teś-muzykiem-a-ja instrumentem-mus­kasz-moją-­lię-gitary-aby-grać-w-mym-umyś-na-lirze-moich-marzeń-aby-móc-znów-szar­pnąć-stru­ny
angel des penseursjes­teśmuzykiemja instrumentemmus­kaszmojąta­lięgitaryabygraćmymumyślenalirzemoichmarzeńmócznówszar­pnąćstru­nywestchnień jes­teś muzykiemja instrumentem mus­kaszmus­kasz mojąmoją ta­lięta­lię gitarygitary abyaby graćgrać ww mymmym umyśleumyśle nana lirzelirze moichmoich marzeńmarzeń abyaby mócmóc znówznów szar­pnąćszar­pnąć stru­nystru­ny moichmoich westchnień muzykiem a ja instrumentema ja instrumentem mus­kaszja instrumentem mus­kasz mojąmus­kasz moją ta­lięmoją ta­lię gitaryta­lię gitary abygitary aby graćaby grać wgrać w mymw mym umyślemym umyśle naumyśle na lirzena lirze moichlirze moich marzeńmoich marzeń abymarzeń aby mócaby móc znówmóc znów szar­pnąćznów szar­pnąć stru­nyszar­pnąć stru­ny moichstru­ny moich westchnień 

Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś.Jes­teś ob­sesją moich myśli... Naj­większym pożąda­niem dla moich oczu, Po­kusą dla moich ust.. Tor­turą dla mej tęsknoty, I wreszcie zu­pełną zgubą dla mo­jej duszy! ****** *** Z czułością stąpam po po­kojach pełnych moich WSPOMNIEŃ, de­likat­nie mus­kając każdego... ...Ty jes­teś w jed­nym z nich... ****** *** Jes­teś ze mną gdy jest ciem­no i jasno... Jes­teś ze mną gdy jest dob­rze i źle... Jes­teś w moich myślach i marze­niach... Ale prze­de wszys­tkim mój kocha­ny jes­teś w moim ser­cu... na zawsze Jes­teś in­te­li­gen­tną i piękną dziew­czyną - wes­tchnął jej ado­ra­tor - dlacze­go więc jes­teś samotna? - Z po­wodu ko­lej­ności moich za­let - od­parła dziewczyna.Żyj tak, aby każdy poz­na­ny człowiek po­myślał so­bie, że jes­teś spełnieniem je­go marzeń! ;)