Jes­teś naj­lep­szym człowiekiem, ja­kiego w życiu znałem. Ty je­den nig­dy się na mnie nie roz­gniewałeś, nig­dy mnie nie osądzałeś i ja­kimś spo­sobem nau­czyłeś mnie więcej o życiu, niż każdy syn mógłby so­bie życzyć. Przep­raszam też, że nie mogę być tu­taj z tobą te­raz i niena­widzę siebie za to, co ci ro­bię. Ale strasznie się boję, tato.


jes­teś-naj­lep­szym-człowiekiem-ja­kiego-w życiu-znałem-ty ­den-nig­dy ę-na mnie-nie roz­gniewałeś-nig­dy-mnie-nie osądzałeś
nicholas sparksjes­teśnaj­lep­szymczłowiekiemja­kiegow życiuznałemty je­dennig­dy sięna mnienie roz­gniewałeśnig­dymnienie osądzałeśi ja­kimśspo­sobemnau­czyłeświęcejo życiuniżkażdysynmógłbyso­bieżyczyćprzep­raszam teżże nie mogębyćtu­tajz tobąte­razi niena­widzęsiebieza toco ci ro­bięale strasznie siębojętatojes­teś naj­lep­szymnaj­lep­szym człowiekiemja­kiego w życiuw życiu znałemty je­den nig­dy sięnig­dy się na mniena mnie nie roz­gniewałeśnig­dy mniemnie nie osądzałeśnie osądzałeś i ja­kimśi ja­kimś spo­sobemspo­sobem nau­czyłeśnau­czyłeś mniemnie więcejwięcej o życiuniż każdykażdy synsyn mógłbymógłby so­bieso­bie życzyćże nie mogę byćbyć tu­tajtu­taj z tobąz tobą te­razte­raz i niena­widzęi niena­widzę siebiesiebie za toale strasznie się bojęjes­teś naj­lep­szym człowiekiemja­kiego w życiu znałemty je­den nig­dy się na mnienig­dy się na mnie nie roz­gniewałeśnig­dy mnie nie osądzałeśmnie nie osądzałeś i ja­kimśnie osądzałeś i ja­kimś spo­sobemi ja­kimś spo­sobem nau­czyłeśspo­sobem nau­czyłeś mnienau­czyłeś mnie więcejmnie więcej o życiuniż każdy synkażdy syn mógłbysyn mógłby so­biemógłby so­bie życzyćże nie mogę być tu­tajbyć tu­taj z tobątu­taj z tobą te­razz tobą te­raz i niena­widzęte­raz i niena­widzę siebiei niena­widzę siebie za to

Byłeś jak rak, które­go ciężko po­konać i trze­ba coś poświęcić, aby na dob­re się go poz­być. To trud­ne, bo chodź wie­działam, że mnie niszczysz, jes­teś częścią mnie. Te­raz tyl­ko cza­sami nie mogę złapać od­dechu. I boję się, że nag­le wszys­tko powróci. Ale raz już wyg­rałam. Zro­bię to ponownie.Mieli o wiele więcej ta­len­tu niż ja, strasznie mnie to de­ner­wo­wało, że by­li ode mnie lep­si, ale to spra­wiało, że chciałem jeszcze bar­dziej wal­czyć, żeby być lep­szym niż oni.Mój kocha­ny Pu­pun­ku ❤  Kończysz dziś 35 lat. Z tej okaz­ji chciałabym Ci życzyć dużo zdro­wia, szczęścia, pieniędzy, wyg­ra­nej wal­ki, w którą wierzę, że wyg­rasz oraz og­romnej miłości do mnie ❤  Bar­dzo Cię kocham, Mi­sia­czku i na prawdę pragnę być z Tobą na zaw­sze. Przep­raszam, że Cię cza­sem ranię. Jes­teś dla mnie naj­ważniej­szy. Ra­zem wszys­tko nam się uda. Two­ja Joasia ❤ Północ, sa­la, bal, my... Tańczy­my słychać mu­zykę i je­go cud­ny głos mówiący Ukocha­na ma Joasiu, ma królo­wo najpiękniejsza, jes­teś jedną na tym świecie mi osobą najważniejszą. Kocham Cię mym całym sercem, nig­dy przes­tać nie zamierzam. Dla mnie tyl­ko Ty się liczysz, mówię prawdę To­bie, szczerze. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie, myśleć przes­tać nie potrafię wciąż o To­bie - mej miłości, która się raz w życiu trafia. Mi­mo wszel­kich przeciwności bądźmy zaw­sze, zaw­sze razem. Tyl­ko z Tobą, z Tobą jedną mógłbym stanąć przed ołtarzem. * Dla Joasi * Two­je set­ne przep­raszam już nic dla mnie nie znaczy, Two­je słowa ra­nią i ro­bią wiel­kie bliz­ny w moim ser­cu, te­go nie da się wy­mazać. Sam so­bie jes­teś win­ny z każdym słowem wy­powie­dzianym w złości tra­cisz mnie bezpowrotnie....